Folkehelsa i Rindal

Hvordan fordeler helsa seg blant innbyggerne i Rindal?  Folkehelseloven pålegger kommunene ansvar for å ha oversikt over innbyggernes helsetilstand og de positive og negative faktorene som kan påvirke helsen. En god skriftlig oversikt er en forutsetning for at kommunen skal kunne beskrive de lokale utfordringene og ressursene som finnes for å kunne planlegge og iverksette tiltak for å fremme en god helse! Et treffsikkert folkehelsearbeid skal også gjøre at innbyggerne skal ha et best mulig grunnlag og være bedre rustet til å gjøre gode valg i sin hverdag. Forskriften om folkehelse, smittevernloven, forskrift om miljørettet helsevern og forskrift om kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten setter også krav til kommunenes arbeide med folkehelseoversikten.

Formannskapets forslag til handlingsprogram, årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-22

Formannskapets forslag til handlingsprogram, årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-22 er lagt ut på høring i perioden fram til 04.12.18. Dokumentet finnes i kundemottaket i kommunehuset og her på vår hjemmeside. Høringsuttalelser sendes til Rindal kommune pr. post eller epost. Ordføreren

Innovasjonsfestivalen 13. - 15. november

60 innledere og derav et bredt program. Les om festivalen og programmet her

Vil du bidra til bedre mobildekning i Rindal?

Rindal kommune kartlegger nå behovet for bedre mobildekning i bygda. Denne kartlegginga vil danne grunnlag for å velge ut områder til ei framtidig utbygging der kommunen går sammen med Trøndelag fylkeskommune om å være pådriver og tilrettelegger. For å få en best mulig oversikt over hvor i bygda det er manglende eller svak mobildekning, ber vi om tilbakemelding fra innbyggere, hytteeiere og andre som ferdes i Rindal. Du svarer ved å fylle ut skjemaet nedenfor og sende det inn elektronisk innen 10.11.2018. Takk for at du bidrar til kartlegginga!

Offisiell åpning av ladestasjon

Ordfører Ola T Heggem stod fredag 2. november for den offisielle åpninga av den nye hurtigladestasjonen for el-biler, under ei enkel tilstelning ved kommunehuset. Miniblæst’n spilte opp, og ordføreren framheva spleiselaget som har gjort tiltaket mulig. Etterpå var det kaffe og blautkake.

Borgerlig vielse i Rindal

Anne Lauritzen og Sverre Martinsen ble 26.10.18 viet av ordfører Ola Heggem, hjemme hos Ola oppi Nygarå. Vi gratulerer ordfører og brudepar!    

Influensavaksinering i Rindal 2018

Vaksinering på Rindal legekontor: Torsdag 18.oktober kl. 13.00 -15.00 Tirsdag 30.oktober kl. 09.00 -12.00

Takk fra helse-og omsorgstjenesten

Kunngjøring av "Plan for opprydding av avfall, forurensning og ulovlig brenning"

Plan for opprydding av avfall, forurensning og ulovlig brenning 2018-2022 for Rindal kommune ble vedtatt av driftsstyret 28.08.2018. Les mer her.

Kommuneplanens samfunnsdel - offentlig ettersyn og høring

Kommunestyret har vedtatt å legge forslag til kommuneplanens samfunnsdel for 2018-2028 ut til offentlig ettersyn og å sende planen på høring, jf. Plan og bygningslovens § 11 - 4. Planutkastet finner du her (PDF, 2 MB)   Utkastet er også tilgjengelig på papir i kommunens kundemottak. Siden kommuneplanens samfunnsdel sist ble revidert, har kommunestyret i to omganger gjort vedtak om å bestå som egen kommune. Kommunestyret har også gjentatt sitt ønske om å gå inn i det sammenslåtte trøndelagsfylket, og Stortinget vedtok i juni 2018 at Rindal kommune overføres til Trøndelag fylke fra 1.1.2019. Kommuneplanens samfunnsdel tar stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier både for bygda Rindal og for Rindal kommune som organisasjon. Vurderinger av hvordan bygda funksjonelt skal bli en del av det nye Trøndelagsfylket og hvordan Rindal kommune skal finne sin rolle som sjølstendig kommune i Trøndelag har stått sentralt i arbeidet. Kommunen vil i løpet av høringsperioden invitere folk og grupper i bygda til møter om planutkastet. Det vil også bli mulighet til å gi enkle innspill via kommunens nettsider. Lurer du på noe, kontakt Plankontoret ved Leif Conradi Skorem, tlf 72 42 81 67, eller Rindal kommune ved Sivert Dombu, tlf 957 85 911. Skriftlige innspill til planutkastet kan framsettes innen 1. november 2018 til: post@rindal.kommune.no eller til Rindal kommune, Rindalsvegen 17, 6657 Rindal