Oppstart av reguleringsplanarbeid for Helgetunmarka Nord i Rindal

I henhold til plan- og bygningslovens §12-8 varsles det om igangsetting av reguleringsplanarbeid for Helgetunmarka Nord i Rindal kommune.  Planen inkluderer eiendommene gnr. bnr. 3/1, 4/5, 4/12, 4/13, 4/16, 4/18, 6/1 og 6/.  Allskog skal utarbeide planen.  Planområdet er avsatt til fritidsbebyggelse i kommuneplanens arealdel 2011-2022, hvor det åpnes for 100 nye fritidsboligtomter.

Hytteområdet skal ta hensyn til natur og klima på best mulig måte. Hyttene skal være «off-grid» dvs være selvforsynt med energi og ha egne vann og avløpsløsninger. Videre skal området kun ha stiadkomst med mulighet for sykkeltransport. Hytter skal stå på peler og ha en moderne arkitektur tilpasset tomt og omgivelser.

----- Plangrense

Tiltaket er i tråd med overordnet plan og er vurdert å ikke omfattes av krav om konsekvensutredning (Jfr. forskrift om konsekvensutredninger av 1.7.2017 med vedlegg). Frist for kommentarer/merknader er satt til mandag 27 mai 2024. De kan rettes til Allskog, ved Ellen Kristin Moe, Ingvald Ystgaardsv.13A, 7047, Trondheim tlf. 91376771 e-post: ellen.moe@allskog.no 

Her er tilhørende dokumenter:

Oppstartvarsel Helgetunmarka Nord (PDF, 2 MB)

Referat fra oppstartsmøte Helgetunmarka nord (PDF, 123 kB)

Sosifil med kartavgrensing (SOS, 10 kB)