Innvandring og integrering

Rindal kommune har siden desember i 2014 jobbet med å ta imot og bosette flyktninger i Rindal.

Flyktningetjenesten har et samordnings- og planleggingsansvar innenfor kommunens arbeid med bosetting og integrering av flyktninger, og dette er det utarbeidet egne rutiner for.

For å få til en best mulig integrering i Rindal er vi avhengig av et godt samarbeid med alle etater i kommunen, privat næringsliv og frivillige lag og organisasjoner i bygda.  Det er kanskje på den frivillige arenaen, på fotballbanen, på fjelltur eller i skiløypa at den beste og viktigste integreringen foregår, og her er rindalingene gode.  Dette er vårt felles ansvar!

Dokumenter:

    

Lover:

Utlendingsloven - Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her 

Introduksjonsloven - Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere

Nyttige linker:

UDI

IMDI

 

Kontaktinformasjon

Morten Møller
Kulturleder
E-post
Mobil 957 70 482

Åpningstider

Flyktningetjenesten kan kontaktes fra 08.00 - 16.00 (Mandag - Fredag)

Adresse

Post- og besøksadresse:

Rindalsvegen 17, 6657 Rindal