Vannmålere

Du som har vannmåler betaler for ditt faktiske forbruk.

Hvorfor vannmåler?

De aller fleste i Averøy kommune betaler vann- og avløpsgebyr for et stipulert forbruk basert på boligens areal. Ved å montere vannmåler, betaler du vann- og kloakkgebyr for det vannet du faktisk bruker.  

Dersom du mener å bruke mindre vann enn det kommunen/vannverket har stipulert for din bolig, kan det lønne seg å installere vannmåler. Det samme gjelder for de fleste fritidsboliger som er tilknyttet offentlig vannforsyningsanlegg.

Industri-, næringsbygg og landbrukseiendommer i drift samt boliger med BRA > 450 m2, er pålagt å montere vannmåler.

Slik skaffer du vannmåler

Ta kontakt med en godkjent rørlegger, som ordner med den nødvendige kontakten med kommunen og sender inn registreringsskjema for vannmåler.

Vi må varsles om montert vannmåler når måleren er tatt i bruk, slik at du mottar avlesningskort og dermed riktig beløp i påfølgende års faktura.  

Vi setter ikke spesielle krav til type vannmåler, men den må kunne måle et forbruk på min. 11 l/time, og monteres i tråd med krav i Forskrift om vann- og avløpsgebyr for Averøy kommune (PDF, 134 kB).

Vedlikeholdsansvar

Du må selv betale for montering av vannmåler. Du har også ansvaret for vedlikehold av vannmåleren.

Ved mistanke om feil på måleren, må du finne ut om du har en lekkasje, og om vannmåleren måler korrekt. Det er viktig at du ikke har kraner som drypper, rennende toaletter eller annen lekkasje i huset, for selv små lekkasjer vil bli betydelige summer i løpet av ett år.

Nøyaktigheten på målerne reduseres med årene, så vannmålere bør byttes med 8 - 10 års mellomrom.

Slik leser du av målerstand

Kort med varsel om vannmåleravlesning sendes ut til abonnenter med vannmåler i desember hvert år. På kortet finner du all informasjon du trenger for å kunne melde inn målerstanden. Svarfristen er 15. januar.