Slamtømming

Forskriftsmessig slamavskiller/septiktank for bolig skal tømmes annethvert år, for fritidsbolig hvert fjerde år. Tette tanker skal tømmes minst en gang hvert år. Felles slamavskillere skal tømmes i henhold til krav i utslippstillatelse.

Når slambilen kommer skal huseieren sørge for at tanken er lett tilgjengelig. Tanken skal merkes med en lekte 1 meter nord for tanken. Kumlokk må avdekkes. Dette er huseierens ansvar før tømming utføres.

Tømming av slamtank utenom tur/ekstratømming bestilles hos tømmefirma Miljøservicei Stryn, tlf 57 87 46 66 på dagtid eller på vakttelefon 908 75 111.