Private avløpsanlegg

Her finner du retningslinjer, søknadsskjema og veileder om utslipp for boliger og hytter som må ha egne avløpsanlegg. Disse gjelder både forbedring av eksisterende utslipp og avløpsanlegg for ny bebyggelse.

Vedtatt slamforskrift: Slamforskrift ReMidt (PDF, 297 kB)

Det kreves søknad om utslippstillatelse for alle nye utslipp av sanitært avløpsvann fra husholdning, næring eller fritidsbebyggelse. Det kreves også ny søknad ved økt utslipp eller dersom eksisterende anlegg skal rehabiliteres. Normalt vedlikehold er ikke søknadspliktig.

Ofte stilte spørsmål:

  • Hvordan går jeg frem for å søke om utslippstillatelse?
    • Se «hva skal du bygge – utslippstillatelse»
  • Er tett tank søknadspliktig?
    • Ja, det må søkes om utslippstillatelse
  • Må jeg søke om å bore eller vann og/eller legge inn vann?
    • Innleggelse av vann og/eller tillatelse til vannbasert toalett krever godkjent utslippstillatelse fra kommunen, altså at avløpsordningen er søkt og godkjent fra kommunen. En utvendig vannpost utløser i seg selv ikke et krav om utslippstillatelse, og å bore etter vann er ikke søknadspliktig til kommunen. Men noen reguleringsplaner kan ha bestemmelser som gir restriksjoner på plassering av brønner. Ønsker man en toalettløsning som ikke baserer seg på vann (for eksempel utedo eller forbrenningstoalett) krever det ikke utslippstillatelse for sortvann fra kommunen. Små innvendige tanker uten tilknytning til toalett på inntil 25L, der vannet bæres inn, regnes heller ikke som innlagt vann

Tømming av slamavskillere og tette tanker

Det er tvungen tømming av slamavskillere og tette tanker i Rindal kommune. Det er etablert en lokal forskrift for slamtømming som regulerer ordningen. Alt ansvar med tømming av anleggene har kommunen overlatt til HAMOS Forvaltning IKS.
 

Opprydding i eksisterende private avløpsanlegg

Vanndirektivet krever at vannforekomster minst skal ha god kjemisk og god økologisk tilstand innen utgangen av 2021. For å nå målsetningen må det settes i verk tiltak for forurensningskilder som påvirker vannforekomstene. Dette medfører at kommunen må gjennomføre en kartlegging og opprydding i kommunens spredte avløpsanlegg.

Plan for opprydningsprosessen med private avløpsanlegg vil bli beskrevet nærmere i «hovedplan for vann, vannmiljø og avløp 2017-2021», som er under utarbeidelse.

Kontaktinformasjon

Nils Ole Evjen
Rådgiver prosjektering
E-post
Mobil 913 10 789
Ingmund Ringseth
Enhetsleder teknikk, miljø og landbruk
E-post
Mobil 952 44 477

Åpningstider

Mandag - fredag:

09.00 - 15.00

Adresse

Post- og besøksadresse:
Rindalsvegen 17
6657 Rindal