Nye retningslinjer for rett til skoleskyss i Rindal kommune, fra aug 2019

Vedtatt i Rindal kommunestyre den 2.4.2019, KS- 007/19

Retningslinjene gjøres gjeldende fra august 2019.

Retningslinjer for rett til skoleskyss i Rindal kommune


Lokale retningslinjer for grunnskoleskyss i Rindal skal sikre en god og effektiv forvaltning av
skyssbestemmelsene i Opplæringsloven og i retningslinjer for grunnskoleskyss i Trøndelag.


1. Alle elever i 1. og 2. trinn som har lengre vei mellom heim og skole enn 2 kilometer, har rett til fri
skyss.

2. Alle elever i 3. – 10. trinn som har lengre vei mellom heim og skole enn 4 kilometer, har rett til fri
skyss.

3. Elever får skoleskyss etter gardsvei og fram til holdeplass/oppsamlingsplass etter anbefalt norm i
retningslinjer for Trøndelag fylkeskommune.

Anbefalt norm per april 2018 for elever som får fri skoleskyss dersom strekningen er lengre enn:
a. 1 kilometer for elever i 1. trinn
b. 1,5 kilometer for elever i 2. og 3. trinn
c. 2 kilometer for elever i 4. – 7. trinn
d. 3 kilometer for elever i 8. – 10. trinn

4. Følgende grupper med kortere skolevei enn dette har likevel rett til fri skyss:

a. Alle i 1. – 10. trinn som må ferdes etter Fylkesvei 65 der det ikke er gangvei, samt etter
fylkesvei 6164 på strekningen fra Mjohøl til Djupdalsbrua.
b. Alle i 1. – 7. trinn som bor vest for Bolmekrysset (Bolmeng)
c. Alle i 1. – 4. trinn som bor vest for undergangen ved Torshall
d. Alle i 1. – 4. trinn som må ferdes etter disse veiene der det ikke er gangvei:
i. Fylkesvei 6164 - Bolme barnehage – Rindal
ii. Fylkesvei 6164 - Djupdalsbrua – Rindal
iii. Fylkesvei 6166 - langs Romundstadbygdvegen
iv. Fylkesvei 6168 - langs Grønlivegen
e. Alle i 5. – 7. trinn som må ferdes etter fylkesveier uten gangvei som beskrevet i punkt 4d.,
får vinterkort og fri skoleskyss i perioden 1.11. – 31.3.
Dersom det er vinterforhold som gjør skoleveien særlig farlig eller vanskelig ut over den
generelle perioden for vinterkort, gis det anledning til å søke om utvidet vinterkort for
den enkelte elev. Slike søknader behandles av rektor.

5. Det gis anledning til å søke om dispensasjon fra ovennevnte regelverk for elever som av ulike
årsaker faller utenom enkeltpunkter i regelverket. Slike søknader behandles av rådmannen.

6. Retningslinjene gjøres gjeldende fra august 2019.


Vedtatt i Rindal kommunestyre den 2.4.2019, KS- 007/19

Artikkelliste