Ordensregler

Revidert januar 2021 i tråd med nytt i Opplæringslova, fastsettes i Samarbeidsutvalget.

Skolen skal være et sted for trivsel og læring, derfor har 

alle elever rett til:

 • Gode arbeidsforhold og arbeidsro i timene
 • En skoledag og skoleveg uten plaging eller mobbing

alle elever plikt til:

 • Å ta vare på og ansvar for hverandre.
 • Å holde skolen ren og ryddig
 • Å ta vare på bygninger, inventar og materiell

Skolen har ansvar for elevene i skoletida, derfor må alle på skolen rette seg etter de lover og regler som gjelder.

Alle gjør sitt beste for at alle skal ha det bra, og for å unngå ulykker.

Derfor gjelder følgende:

 1. Elevene retter seg etter voksnes anvisninger.
 2. Elevene skal oppholde seg på skoleområdet i skoletida når ikke annet er avtalt.
 3. I alle norske skoler er det forbudt med tobakk, alkohol og andre rusmidler.
 4. Sykling, bruk av rulleskøyter/brett og snøballkasting foregår på tilviste områder.
 5. Mobiltelefoner skal ikke brukes i timene.
 6. Skolens ledelse må straks få beskjed hvis noen eller noe blir skadet.
 7. Dersom en elev blir mobbet eller trakassert, har alle ansvar for å gi beskjed til en voksen. Denne gir meldinga videre til kontaktlærer og rektor.

 

Disiplinære tiltak

 1. Elevene skal erstatte det de ødelegger. (Vedtak i Livsløpskomitèen – sak 52/96)
 2. Gjentatte brudd på ordensreglene fører til melding heim.
 3. Uakseptabel oppførsel skal meldes heimen via kontaktlærer.
 4. Rektor skal orienteres i disse situasjonene, og eleven kalles inn til samtale.
 5. Elever kan vises bort fra skolen (Jfr. Forskrift om ordensreglement i Rindal kommune 02.11.00)
 • Elever i 1.- 7. trinn for resten av dagen
 • Elever i 8. – 10. trinn inntil 3 dager.
 1. Melding om tiltak skal alltid gis eleven og de foresatte.

 

Tillegg til ordensregler:

Reaksjoner når det gjelder brudd på ordensregler

 1. Eleven får advarsel eller merknad
 2. Eleven blir gjort oppmerksom på brudd på ordensreglementet
 3. Hele personalet må reagere, ikke bare de som har tilsyn.

Fortsatt brudd. Eleven hører ikke etter.

 1. Kontaktlærer varsles skriftlig.
 2. Kontaktlærer snakker med eleven og varsler heimen.
 3. Eleven kalles inn til rektor dersom dette vurderes som nødvendig.
 4. Kontaktlærer varsler heimen om gjentatte brudd og ev. innkallelse til rektor. I alvorlige tilfeller tar rektor kontakt med heimen.

 

Spesielle bestemmelser:      

Ute/inne i friminutta

Hovedregelen er at elevene skal være ute i friminutta.

Dersom været er ekstra dårlig, kan elevene få være inne. Dette bestemmes av administrasjonen eller tilsynsvakt, og skrives på infotavla til personalet.

Mobil og lignende

Elevene skal ikke bruke mobil timene (også studie-/ arbeidsplantimer) uten at de er en del av et pedagogisk opplegg. Ved ulovlig bruk: Kontaktlærer tar vare på utstyret ut dagen, ved gjentakelse må foresatte hente det. Barnetrinnet har mobilfrie skoledager, og ungdomstrinnet har mobilfrie soner.

Filming og fotografering i skoletida krever tillatelse.

 

Regler for bruk av skolens iPader og datamaskiner

Det foreligger et eget regelverk til bruk som eleven og dens foresatte skriver under på.

Trehjulssykler/sparksykler

Syklingen med skolens sykler, skal foregå på asfaltplassen mellom barne- og ungdomstrinn.

Sykling under tak og på rullestolsrampene er forbudt.

Elevene skal ikke sykle på områder der det foregår ballspill. Ballspill har førsteretten.

 

På avgrensa områder for sykling og rulleskøyter:

Nødvendig sikkerhetsutstyr må brukes. Ved all sykling i skoletida skal elevene bruke hjelm.

Snøballkasting

Snøballkasting er tillatt på snøballområder og områdene er avmerket på kart.

Ansvarsområde

Hvert trinn og SFO har sitt ansvarsområde de skal holde rent for søppel og lignende.

Områdene er avmerket på kart.

Utenfor skolens område

For å forlate skolens område i skoletida, må elevene ha med melding.

Skoleskyss

Elevene må rette seg etter gjeldende regler og instruks fra sjåfører.