Orden og oppførsel

Kriterier for karaktersetting i orden og oppførsel (gjelder ungdomsskolen).
Hovedformål: Å hjelpe eleven til å få en bedre utvikling og læring.

Elevsamtalen:

 • Form og innhold må tilpasses slik at det blir en utviklingssamtale.

Karaktersettingen:

 • skal være uavhengig av rent faglige prestasjoner.
 • skal ta hensyn til eleven sine forutsetninger.
 • enkelthendelser skal ikke være avgjørende, unntaket er dersom de er særlig klanderverdig eller grove. (§ 3-4)

Orden går på:                                                                              

 • Arbeidsinnsats (glemming, innlevering)
 • Brudd på ordensregler og IKT-reglement (som ikke er rettet mot personer)
 • Ugyldig fravær    

 

Oppførsel:

 • Brudd på ordensregler/ IKT-reglement (som er rettet mot personer)
 • Hvordan eleven ter seg når skolen har tilsynsansvaret.
 • Særlig vektlegges hvordan eleven ter seg mot medelever, lærere og andre tilsatte.
 • Det kan tas hensyn til hvordan elevene ter seg mot hverandre på skolevegen
 • Juks eller forsøk på juks på prøver og tentamener

Eleven og foreldra/ foresatte skal varsles skriftlig dersom endelig karakter eller terminkarakter i orden og eller oppførsel står i fare for å bli ”Nokså god” eller ”Lite god”. Et slikt varsel skal gis så tidlig at eleven har mulighet til å forbedre seg.

 

Eksempler på orden og oppførsel

Orden - Noen eksempler fra Utdanningsdirektoratet på regler for orden:

Elevene skal ha god orden. Det er god orden å:

 • møte presis på skolen og til undervisningen
 • ha skolesakene i orden
 • ha med nødvendige læremidler og utstyr
 • gjøre arbeid man blir pålagt så godt man kan og til rett tid

Oppførsel - Noen eksempler på regler for oppførsel:

Elevene skal ha god oppførsel. Det er god oppførsel å:

 • være hyggelige og høflige mot hverandre
 • være rolig i timene
 • ikke banne eller bruke annet grovt språk
 • ikke mobbe eller på andre måter krenke andre fysisk, verbalt eller digitalt
 • ikke være voldelig eller komme med trusler
 • vise respekt for skolens og andres eiendeler
 • ikke røyke, snuse eller være påvirket av rusmidler
 • ikke ha med farlige gjenstander eller våpen på skolens område
 • ikke fuske eller forsøke å fuske på prøver eller innleveringer
 • være på skolen og delta i undervisningen hele skoledagen