Foreldreråd/ FAU

  • På hver grunnskole skal det være et foreldreråd der alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer.

  • Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldrene og medvirke til at elever og foreldre tar aktivt del i arbeidet for å skape godt skolemiljø. Foreldrerådet skal arbeide for å skape godt samarbeid mellom hjem og skole, legge til rette for trivsel og positiv utvikling hos elevene og skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet.

  • Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg. Arbeidsutvalget velger to representanter med personlige vararepresentanter til samarbeidsutvalget. Lederen for arbeidsutvalget skal være den ene av representantene.

FAU (Foreldrerådets arbeidsutvalg) 22/23

Leder

Agnethe Halgunset 
ahalgunset@gmail.com  

99504337  

Nestleder

Åse Børset
ase@itrollheimen.no

91701660 

Sekretær

Jon Landsem
jon.landsem@rindalshytter.no

41556345

Kasserer

Marit Mogset
marit@el-watch.com

 

91821056

Medlem

Eva-Britt Skjølsvold evaskjolsvold@hotmail.com  

95848943

Medlem

Torunn Oddny Eriksen  
todhalse@online.no   

91163275 

Vara

Lina Røen  
linaroen@online.no  
91701659 

Vara

Berit Bolme Reitan berit.bolme.reitan@gmail.com   46940329

 

Medlemmer i Samarbeidsutvalget og skolemiljøutvalget 22/23: 

Agnethe Halgunset (med vara Jon Landsem) og Åse Børset (med vara Marit Mogset).