Løset masseuttak, vedtatt januar 2020

VEDTATT DETALJREGULERING FOR LØSET MASSEUTTAK

Kommunestyret har i møte 29. januar 2020, sak 001/20, vedtatt en detaljreguleringsplan for Løset masseuttak. Vedtaket er gjort i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12. Formålet med planen er å legge til rette for næringsvirksomhet knytta til uttak av grusmasser. Grunneier er Ann Ingeborg Grimsmo.

Plandokumentene finner du her:

Plandokumentene er også tilgjengelige i kundemottaket i kommunehuset.
Vedtaket kan påklages av personer, virksomheter eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. En eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

Fristene gjelder fra 10. februar 2020.

Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

Rindal kommune, Rindalsvegen 17, 6657 Rindal

eller på e-post: post@rindal.kommune.no

Kontaktinformasjon

Sivert Dombu
Plan- og utviklingssjef
E-post
Mobil 957 85 911