Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan for Halgunset masseuttak

Kommunestyret har i møte 28. april 2021, sak 013/21, vedtatt en ny detaljreguleringsplan for Halgunset masseuttak med planid 506120200001. Formålet med planen er å legge til rette for næringsvirksomhet knytta til uttak av steinmasser. Vedtaket er gjort i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12.

Dette er dokumentene i saken:

Dokumentene er også tilgjengelige i kommunens kundemottak. Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 7. juni 2021.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen tre år fra kunngjøring.

Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til post@rindal.kommune.no eller til Rindal kommune, Rindalsvegen 17, 6657 Rindal.

Kontaktinformasjon

Sivert Dombu
Plan- og utviklingssjef
E-post
Mobil 957 85 911