Oppmåling og eiendomsgrenser

Her finner du søknadsskjema og informasjon om opprettelse av ny grunneiendom, justering av eksisterende eiendomsgrense, og klarlegging av eksisterende grense.

Etter behandling av disse sakene, blir eiere av alle berørte eiendommer innkalt til oppmålingsforretning. Grenser blir da bestemt og merket.

Sammenslåing, seksjonering og retting av feil krever ikke oppmålingsforretning.

Fradeling av ny eiendom

Ved deling av eiendom, blir en parsell av en eksisterende eiendom oppmålt, gitt et nytt gårds- og bruksnummer, og registrert i matrikkelen. Matrikkelen er Norges offisielle eiendomsregister.

Melding om eiendomsetableringen sendes deretter til Statens kartverk for tinglysing. Der blir eiendommen registrert i grunnboka. Den nye eiendommen er med dette opprettet og blir et selvstendig panteobjekt.

Deling av eiendom håndteres av landbruk og oppmåling. Før deling kan gjennomføres, er det nødvendig med delingstillatelse i samsvar med reglene i plan- og bygningsloven. Ved søknad om fradeling må det oppgis hvilken arealbruk ny tomt er tiltenkt. Dersom arealbruken ikke er i samsvar med kommuneplan/reguleringsplan, må det søkes om dispensasjon før deling kan gjennomføres. Søknad om deling av grunneiendom skal signeres av hjemmelshaver.

Ved søknad om deling og oppmåling må det vedlegges situasjonskart.

Skjema for fradeling og arealoverføring:

Krav om matrikulering, herunder rekvisisjon av oppmålingsforretning – for søknadspliktige tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-1 jf. matrikkelloven § 10

Arealoverføring

Arealoverføring er å overføre areal mellom eiendommer som har felles grense. Arealoverføring brukes når arealet som skal overføres er større enn 5% av opprinnelig areal. Dersom arealet er mindre enn 5%, benyttes grensejustering.

Arealoverføring forutsetter at avgivereiendommen ikke inneholder pant eller heftelser. Da benyttes fradeling av tilleggsareal (Ny eiendom), og deretter sammenslåing, i stedet for arealoverføring. Dette tar kommunen en vurdering på ved behandling av søknaden.  

Skjema for fradeling og arealoverføring:

Krav om matrikulering, herunder rekvisisjon av oppmålingsforretning – for søknadspliktige tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-1 jf. matrikkelloven § 10

Justering av eiendomsgrense

For å gjøre eiendomsgrenser mer hensiktsmessige, kan du søke om å justere grenser, eller overføre areal mellom eiendommene.

Ved grensejustering, kan bare små arealer overføres mellom de berørte eierne (inntil 5 % av den minste eiendommen). Justeringen skjer gjennom en oppmålingsforretning. Under en oppmålingsforretning må alle berørte parter samtykke i at justeringen kan gjennomføres.

Det er landmåler som avgjør om justeringen kan finne sted. Blir arealene for store eller verdioverføringen for høy, må arealene overføres ved tinglysing av skjøte på tilleggsareal eller gjøres som arealoverføring etter matrikkellovens regler om dette.

Skjema for grensejustering og klarlegging

Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring – for saker etter matrikkelloven som ikke krever tillatelse etter plan- og bygningsloven

Klarlegging av eiendomsgrense

Gamle grensemerker kan gjenfinnes og merkes på nytt.

Dersom du har ønske om å få påvist, og eventuelt merket, en grense som er nøyaktig kartfestet gjennom tidligere avholdt oppmålingsforretning, kan du rekvirere klarlegging av eksisterende grense hos oss. Vi vil da bruke grensepunktenes koordinater til utstikking og merke punktene. Merkingen er normalt aluminiumsbolter i fjell eller jord. Bolting inngår i gebyret.

Vi kan også bidra til at grenser som tidligere ikke er nøyaktig kartfestet, blir merket, nøyaktig innmålt og ført i Matrikkelen. I slike saker er vi avhengig av at det oppnås enighet mellom partene, vi har ikke myndighet til å avgjøre tvister.

Skjema for grenseklarlegging og grensejustering:

Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring – for saker etter matrikkelloven som ikke krever tillatelse etter plan- og bygningsloven

Slå sammen eiendommer

Hvis du eier to eiendommer som grenser inntil hverandre og brukes under ett, kan det være aktuelt å slå disse sammen til èn eiendom.

Det er en fordel å sammenføye slike eiendommer av flere grunner. Tilleggsarealet blir ikke glemt ved salg, man vil kunne få en lavere eiendomsskatt, og det gir ryddigere eiendomsstruktur.

Det er noen vilkår som må oppfylles for å kunne slå sammen eiendommer: Eiendommene må ha samme hjemmelshaver(e) og det må ikke være motstridende heftelser (pant) på eiendommene.

Skjema: Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenhet.

Utfylt skjema leveres kommunen for behandling. Hvis vilkårene er oppfylt, sender kommunen kravet om sammenføying til tinglysingsmyndigheten. Etter sammenslåingen vil eiendommen ha ett gårds- og bruksnummer og eventuelle heftelser vil gjelde hele eiendommen. Sammenslåing er gratis å tinglyse.

Seksjonering

Seksjonering – oppdeling i eierseksjoner – er en måte å dele opp en eiendom i flere andeler som kan omsettes fritt. En boligseksjon omtales ofte som en selveierleilighet. Endringer av allerede seksjonerte eiendommer kalles reseksjonering.

Skjema sendes til kommunen for behandling: Søknad om seksjonering.

Bygningstegninger og situasjonsplan som viser de ulike seksjonene, må vedlegges søknad om seksjonering.

Mer informasjon om seksjonering finner du på Statens Kartverk sine nettsider og Regjeringen.no

Krav om retting av feil og mangler i Matrikkelen

Hvis du har oppdaget en grense du mener er feil, eller du har informasjon om en grense som ikke er registrert, kan du kreve at kommunen retter eiendomsgrensene i Matrikkelen.  

Benytt da skjema for Krav om retting av feil og mangler i Matrikkelen, og legg ved et kart som viser riktig grenseforløp.

 

Retting forutsetter at alle berørte parter er enige. Derfor må alle parter signere på skjema.

I slike saker er det nødvendig å fremskaffe dokumentasjon som viser hva du mener er de riktige grensene for eiendommen. Dette kan være gamle skylddelingsforretninger og utskiftingskart, jordskiftesaker, private avtaler om eksisterende grenser mellom naboer, eller andre dokumenter som gjelder eiendommen.

Dersom du og naboen er uenige om hvor grensen går, kan verken Kartverket eller kommunen avgjøre tvisten. Saken må da bringes inn for forliksrådet, de ordinære domstolene eller jordskifteretten. Resultatet av slike saker kan registreres i matrikkelen.

Skjema for krav om retting av feil og mangler i Matrikkelen, med underskrifter av berørte parter, kart som viser riktig grenseforløp, og eventuell annen dokumentasjon, leveres til Rindal kommune.

Digitalt skjema.

kravOmRetting_Matrikkelen (PDF, 53 kB)

 

Men utfyllende informasjon finnes på Statens Kartverk sine nettsider.

Alle skjema for eiendom er hentet her

Gebyr blir fakturert ut i fra gjeldende betalingsregulativ for Rindal kommune:

Betalingsregulativ 2023

Kontaktinformasjon

Mari Svanem
Rådgiver oppmåling
E-post