Kart og eiendomsinformasjon

Informasjon om hvor du kan finne kart og informasjon om eiendommer.

Eiendomsinformasjon fra grunnboka

Norges offisielle eiendomsregister kalles matrikkelen. Dette er en nasjonal base for eiendomsdata, bygninger og adresser.

Matrikkelopplysninger om eiendommen finner du Se Eiendom. 

Her kan du også laste ned grunnboka til eiendommen, hvor du ser tinglyste eiere og rettigheter. Samt bestille utskrift av grunnboka. Tjenesten er laget for privat bruk. 

Se Eiendom

Bestille kart og eiendomsinformasjon

Kart og eiendomsinformasjon kan bestilles her:

Ambita Infoland


Her kan du blant annet bestille:

  • Matrikkelbrev
  • Kart over eiendommer
  • Bygningstegninger
  • Ferdigattester
  • Eiendomsmeglerpakke
Adressering

Kommunene er adressemyndighet og fastsetter offisielle adresser. Adressene føres i matrikkelen straks de er tildelt.

Adressering er utført i henhold til adresseveilederen. 

Adresseveilederen

Feil i kartet

Dersom du oppdager feil i kart , kan dette meldes til Statens Kartverk.

Feil rapporteres her: Rett i kartet

Enkelt kart

Enkel og rask innsynsløsning med bl.a. informasjon om eiendommer og kommunale planer.

Lenke til enkelt kart: Geoinnsyn

Brukerveiledning enkelt kart (PDF, 2 MB)

Avansert kart

Innsynsløsning med flere verktøy og kartlag. Denne løsningen er mest beregnet for profesjonelle og spesielt interesserte brukere som er ute etter mer fyldigere informasjon. I denne løsningen kan en sette sammen sitt eget kart i menyen til venstre ved å slå av og på det enkelte kartlag.

Lenke til avansert kart: NOIS WebInnsyn

Veiledning om bruk av tjenesten finner en ved å velge knappen "?" oppe til høyre ovenfor kartbildet som kommer opp når en har valgt innsynsløsning.

Flere kartløsninger

SePlan, Kartverket

Kartverkets kartløsning med oversikt over kommunale arealplaner. SePlan inneholder kopi av data fra kommunenes digitale planregistre. Innholdet er derfor avhengig av at kommunene har gjort sine data tilgjengelig i den nasjonale geografiske infrastrukturen. De nyeste dataene vil alltid være å finne hos kommunen.

GisLink

Samordnet kart- og fagdatatjeneste til bruk i lokal og regional forvaltning og for publikum. GisLink er et samarbeid mellom Fylkesmannen og fylkeskommunene i Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag. Løsningen gir tilgang til kart og faginformasjon.

Gårdskart, NIBIO 

Tjenesten henter informasjon om hvilke gårds- og bruksnr som inngår i en landbrukseiendom direkte fra Landbruksregisteret (Statens landbruksforvaltning) og eiendomsgrenser direkte fra Matrikkelen (kommunene og Statens kartverk).

Markslagskart (AR5) hentes fra Skog og landskaps kopibase. Kvaliteten og dekningen av kartgrunnlaget varierer fra kommune til kommune, og oppdatering av kartgrunnlaget pågår kontinuerlig.

Kilden, NIBIO 

I Kilden er datasettene sortert i fem fagområder: arealinformasjon (som vises ved oppstart), landskap, jordsmonn, reindrift og skogportalen. Brukeren velger selv fagområde og deretter hvilke kartlag som skal vises og i hvilken rekkefølge.

Norge i bilder

Her kan du søke etter, finne informasjon om og få tilgang til ortofoto (flybilder) i hele Norge.

Norgeskart, Kartverket

Kartverkets åpne og gratis kartløsning.

Naturbase, Miljødirektoratet 

Portal som viser kartfesta informasjon om bl.a. natur- og friluftsinteresser.

Kontaktinformasjon

Mari Svanem
Rådgiver oppmåling
E-post