Hva skal du bygge?

Ny bolig/fritidsbolig

Søknad med ansvarsrett

 • For ny bolig/fritidsbolig kreves søknad med ansvarsrett
 • Tilbygget kan plasseres inntil 4 m fra nabogrense. Ønskes det å bygge nærmere må nabo signere på erklæringsskjema
Tilbygg bolig/fritidsbolig

Unntatt søknadsplikt – meldepliktig

 • Mindre tilbygg hvor verken bebygd areal (BYA) eller bruksareal (BRA) kan være over 15 m2.  
 • Arealet kan ikke inneholde rom til varig opphold eller beboelse.
 • Arealet kan ikke være oppvarmet.
 • Tilbygget kan plasseres inntil 4 m fra nabogrense.
 • Husk at tiltaket må være i tråd med planen (arealformål, størrelse, byggegrense osv.)
 • Eksempler: veranda, overbygd inngangsparti eller vedbod.
 • Se «Må jeg søke?»

Søknad uten ansvarsrett

 • Ett enkelt tilbygg hvor verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 50 m2. Tilbygg kan ikke inneholde selvstendig boenhet.
 • Tilbygget kan plasseres inntil 4 m fra nabogrense. Ønskes det å bygge nærmere må nabo signere på erklæringsskjema.

Søknad med ansvarsrett

 • Tilbygg med bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) over 50 m2
 • Tilbygget kan plasseres inntil 4 m fra nabogrense. Ønskes det å bygge nærmere må nabo signere på erklæringsskjema.
Påbygg

Søknad med ansvarsrett

 • Påbygg defineres som en utvidelse av huset i høyden, uten at husets grunnflate endres. Eksempler kan være ny andre etasje eller ny ark. For påbygg kreves alltid søknad med ansvarsrett.

 • Tilbygget kan plasseres inntil 4m fra nabogrense. Ønskes det å bygge nærmere må nabo signere på erklæringsskjema.
Garasje/uthus

Unntatt søknadsplikt – meldepliktig

 • Verken bebygd areal (BYA eller bruksareal (BRA) kan være over 50 m2.
 • Bygget må være frittliggende.
 • Eiendommen må være bebygd.
 • Bygningen kan ikke brukes til beboelse.
 • Mønehøyde kan ikke være over 4 m, og gesimshøyde ikke over 3 m (målt fra ferdig planert terrengs gjennomsnittshøyde)
 • Bygningen kan ha én etasje (ikke kjeller).
 • Bygningen kan plasseres inntil 1 m fra nabogrense.
 • Husk at tiltaket må være i tråd med planen (arealformål, størrelse, byggegrense osv.)
 • Eksempler: garasje til bolighus hvor eiendommen er regulert til boligformål og uthus til landbruksformål i LNF-område er unntatt søknadsplikt.
 • Se «Må jeg søke?»

Søknad uten ansvarsrett

 • Frittliggende bygning som ikke skal brukes til beboelse, hvor verken bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 70 m2.
 • Bygningen kan oppføres i inntil én etasje. Bygningen kan i tillegg være underbygd med kjeller, men uten at kjeller blir å medregne i BRA for bygningen.  Bygningen kan ha loft så lenge loftet ikke blir å anse som etasje (jfr. byggteknisk forskrift § 6.1).
 • Bygningen kan plasseres inntil 4 m fra nabogrense. Ønskes det å bygge nærmere må nabo signere på erklæringsskjema.

Søknad med ansvarsrett

 • Frittliggende bygning hvor bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 70 m2.
 • Bygningen kan plasseres inntil 4 m fra nabogrense. Ønskes det å bygge nærmere må nabo signere på erklæringsskjema.
Anneks til beboelse
Driftsbygning i landbruket

Søknad uten ansvarsrett

 • Oppføring, plassering, vesentlig endring, reparasjon eller riving av driftsbygning inntil 1000 m2 (BRA), samt tilbygg til driftsbygning dersom bygningens totale areal ikke overstiger 1000 m2 (BRA).
 • Bygningen kan plasseres inntil 4 m fra nabogrense. Ønskes det å bygge nærmere må nabo signere på erklæringsskjema.

Søknad med ansvarsrett

 • Driftsbygning større enn 1000 m2.
 • Bygningen kan plasseres inntil 4 m fra nabogrense. Ønskes det å bygge nærmere må nabo signere på erklæringsskjema.
Veranda/platting

Unntatt søknadsplikt – meldepliktig

 • Mindre veranda med høyde mer enn 0,5 m over ferdig planert terreng og bebygd areal (BYA) ikke over 15 m2.
 • Tiltaket kan plasseres inntil 4 m fra nabogrense.


(Platting med høyde inntil 0,5 m er ikke meldepliktig, men må være i tråd med plan).

Søknad uten ansvarsrett

 • Veranda med en høyde over 0,5 m over ferdig planert terreng, og med bebygd areal (BYA) som ikke er over 50 m2 som tilbygg eller 70 m2 frittliggende på bebygd eiendom.
 • Tiltaket kan plasseres inntil 4 m fra nabogrense. Ønskes det å bygge nærmere må nabo signere på erklæringsskjema.

Søknad med ansvarsrett

 • Veranda med en høyde over 0,5 m over ferdig planert terreng, og med bebygd areal (BYA) som er over 50 m2 som tilbygg eller 70 m2 frittliggende på bebygd eiendom.
 • Samtlige balkonger (Definisjon balkong: Åpen bygningsdel plassert foran dør, utkraget fra vegg, opphengt, uten understøttelse, omgitt av et rekkverk.)
 • Tiltaket kan plasseres inntil 4 m fra nabogrense. Ønskes det å bygge nærmere må nabo signere på erklæringsskjema.
Fasadeendring

Søknadsplikt er avhengig av i hvor stor grad bygningens karakter endres. Dette er avhengig av hustype, alder, plassering mm. Vær oppmerksom på at fasadeendringer på bygninger med kulturminneinteresse oftere vil endre bygningens karakter og dermed være søknadspliktige.

Unntatt søknadsplikt – ikke meldepliktig

 • Fasadeendringen fører ikke til at bygningens karakter endres.
 • Tilbakeføring av fasade til tidligere dokumentert utførelse.

Søknad med ansvarsrett

 • Vesentlig fasadeendring der bygningens eksteriørkarakter endres
 • Tiltak på eldre bygninger med kulturminneinteresse blir ofte betraktet som "vesentlig fasadeendring", og blir dermed søknadspliktig
Bruksendring

Dersom man ønsker å ta i bruk en bygning, eller del av bygning til noe annet enn det det opprinnelig er godkjent for, må man søke om bruksendring.

Plan- og bygningsloven kategoriserer rom i bolig som hoveddel eller tilleggsdel.

Hoveddel: De delene av boligen du bruker til å bo og oppholde deg i, samt ganger og trapper mellom hoveddeler. Eksempel på rom som er hoveddel er stue, kjøkken, soverom, bad, vindfang, entré og ganger mellom disse rommene.

Tilleggsdel: Andre deler av boligen som ikke er egnet som oppholdsrom, som for eksempel bod og oppbevaringsrom, garasje og teknisk rom.

Fra 1.1.2016 ble det enklere å gjøre om fra tilleggsdel til hoveddel for boliger som ble omsøkt før 1.7.2011. 

Søknad uten ansvarsrett

 • Bruksendring av rom fra tilleggsdel til hoveddel (innenfor samme branncelle og uten inngrep i bærende konstruksjoner)
 • Bruksendring av rom fra hoveddel til tilleggsdel (innenfor samme branncelle og uten inngrep i bærende konstruksjoner)

Søknad med ansvarsrett

 • Bruksendring av hele bygningen
 • Bruksendring som medfører ny bruksenhet

Det er ikke nødvendig med nabovarsling for innvendige arbeider i forbindelse med søknad uten ansvarsrett innenfor dette temaet.

Se informasjon fra dibk:

   

Pipe og ildsted

Ildsted

Det er ikke søknadspliktig å installere, endre eller reparere ildsted innenfor en og samme bruksenhet og branncelle.
 

Pipe/skorstein

Oppføring, endring eller riving av pipe/skorstein er søknadspliktig. Tiltaket krever søknad med ansvarsrett.

Utslippstillatelse

Det kreves søknad om utslippstillatelse for alle nye utslipp av sanitært avløpsvann fra husholdning, næring eller fritidsbebyggelse. Det kreves også ny søknad ved økt utslipp eller dersom eksisterende anlegg skal rehabiliteres. Normalt vedlikehold er ikke søknadspliktig. Det er også søknadspliktig når avløp går til tett tank.

Hvis virksomheten bare slipper ut gråvann, gjelder søknadsplikten bare hvis du har innlagt vann. Med avløpsvann menes avløp fra vannklosett, kjøkken, bad og vaskerom. Med innlagt vann menes vann fra vannverk, brønn og cisterneanlegg som føres innendørs gjennom ledning. Med gråvann menes avløp fra kjøkken, bad og vaskerom (klosettavløp ikke inkludert).

Eier må få bistand fra fagkyndig for å utarbeide og sende inn utslippstillatelse. Fagkyndig undersøker hvilken renseløsning som egner seg best for din eiendom. Ansvarlig søker har ansvar for at søknaden viser at tiltaket er planlagt slik at det tilfredsstiller alle krav i eller i medhold av plan- og bygningsloven og etter forurensningsloven.

Søknad om utslippstillatelse må inneholde:

 • Søknadsskjema for utslippstillatelse (link)
 • Situasjonskart der anlegg er inntegnet. Viktig å avmerke nærliggende drikkevannskilder og vegadkomst. Dersom anlegg skal etableres nær nabogrense, må avstand avmerkes på situasjonskartet. Dersom anlegg skal etableres nærmere enn 4 m fra nabogrense, må nabo signere avstandserklæring (link). Situasjonskart kan lages i kommunens kartportal.
 • Nabovarsel.
  • Dersom du er usikker på hvilke naboer som skal varsles, så kan du bestille naboliste fra kommunen. Innhold i nabovarsel til nabo skal være situasjonskart og Nabovarsel (blankett nr. 5154)
  • Nabovarselsskjema som skal leveres til kommunen: Opplysninger gitt i nabovarsel (blankett nr. 5155) og kvittering for nabovarsel (blankett nr. 5156)
  • Det kan nabovarsles på ulike måter:
   • Sende nabovarsel rekommandert
   • Sende nabovarsel pr. epost. Bekreftelse fra nabo (svar på epost) må leveres sammen med søknad.
   • Levere nabovarsel personlig. Nabo kan enten krysse av at nabovarsel er mottatt (har mulighet til å uttale seg innen 4 uker) eller samtykke.

NB! I søknader som behandles etter forurensningsforskriften (utslippssøknad) er det 4 ukers svarfrist for naboer (ikke 2 uker som det er etter plan og bygningsloven).

Kommunen har inntil 6 uker på seg etter at søknaden er komplett for å behandle søknaden jf. forurensningsloven §12-5 og 13-5.

Mer informasjon:

   

Rive

Riving av byggverk er søknadspliktig. Det betyr at alt som er søknadspliktig å bygge må du også søke om å rive på samme måte.

Vær oppmerksom på at enkelte reguleringsplaner kan ha restriksjoner angående riving.

Dersom bygg som skal rives er større enn 100 m2 BRA må det utarbeides avfallsplan og miljøsaneringsbeskrivelse for hvordan avfallet skal håndteres, jfr. TEK17 §§ 9-6 og 9-7

Skjema finnes her

Husk at det også må søkes om ferdigattest når rivingen er fullført.

Lage byggesøknad? Bruk digitale løsninger.

Søk her!

Kontaktinformasjon

Heidi Reiten
Rådgiver byggesak
E-post
Mobil 99 55 56 91
Sivert Dombu
Plan- og utviklingssjef
E-post
Mobil 95 78 59 11

Åpningstider

Mandag - fredag:

10.00 - 14.00