Andre kartløsninger

SeEiendom, Kartverket 

Hvis du lurer på hvem som er registrert som eier, hvilke heftelser som er tinglyst på en eiendom, eller hvor eiendomsgrensene er tegnet inn i matrikkelkartet, kan du finne opplysningene i www.seeiendom.no. Du kan også bestille grunnboksutskrift, matrikkelbrev eller kopi av tinglyste dokumenter.

SePlan, Kartverket

Kartverkets kartløsning med oversikt over kommunale arealplaner. SePlan inneholder kopi av data fra kommunenes digitale planregistre. Innholdet er derfor avhengig av at kommunene har gjort sine data tilgjengelig i den nasjonale geografiske infrastrukturen. De nyeste dataene vil alltid være å finne hos kommunen.

GisLink

Samordnet kart- og fagdatatjeneste til bruk i lokal og regional forvaltning og for publikum. GisLink er et samarbeid mellom Fylkesmannen og fylkeskommunene i Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag. Løsningen gir tilgang til kart og faginformasjon.

Gårdskart, NIBIO

Tjenesten henter informasjon om hvilke gårds- og bruksnr som inngår i en landbrukseiendom direkte fra Landbruksregisteret (Statens landbruksforvaltning) og eiendomsgrenser direkte fra Matrikkelen (kommunene og Statens kartverk).

Markslagskart (AR5) hentes fra Skog og landskaps kopibase. Kvaliteten og dekningen av kartgrunnlaget varierer fra kommune til kommune, og oppdatering av kartgrunnlaget pågår kontinuerlig.

Kilden, NIBIO

I Kilden er datasettene sortert i fem fagområder: arealinformasjon (som vises ved oppstart), landskap, jordsmonn, reindrift og skogportalen. Brukeren velger selv fagområde og deretter hvilke kartlag som skal vises og i hvilken rekkefølge.

Norge i bilder

Her kan du søke etter, finne informasjon om og få tilgang til ortofoto (flybilder) i hele Norge.

Norgeskart, Kartverket

Kartverkets åpne og gratis kartløsning.

Naturbase, Miljødirektoratet

Portal som viser kartfesta informasjon om bl.a. natur- og friluftsinteresser.

Kontaktinformasjon

Bjarne Lund
Jordbrukssjef
E-post
Mobil 911 65 549

Åpningstider

Mandag - fredag:

09.00 - 15.00

Adresse

Post- og besøksadresse:
Rindalsvegen 17
6657 Rindal