Søke om tilskudd eller lån fra næringsfondet

Rindal kommune har et eget næringsfond - Rindal utviklingsfond (RUF)

Formålet med bruken av fondets midler er å fremme etablering av ny næringsvirksomhet, videreutvikle eksisterende næringsliv, sikre bærekraftig utvikling og stimulere til tiltak som gjør Rindal til ei attraktiv bygd å leve og bo i. 

Det kan søkes om følgende type støtte: 
 
1. Bedriftsutviklingstilskudd 
-  Tilskudd til (strategisk) planlegging, undersøkelse, markedsføring og til produktutvikling
-  Tilskudd til opplæring og kompetansegivende utdanning
-  Tilskudd til etablering av nytt firma eller til ny sidevirksomhet i eksisterende firma 

2. Investeringstilskudd 
-  Tilskudd knyttet til ulike små investeringsprosjekt 

3. Lån 
-  Lån knyttet til større investeringsprosjekt eller utbygginger 

For ytterligere informasjon og innsending av søknader vises til søkesida her.