Tilskudd fra næringsfondet – koronamidler - tiltakspakke 3

Midlene til denne ordninga er i november 2020 disponert fullt ut, så det er ikke lenger mulig å søke om tilskudd.

 

Hva slags midler er det?
Midlene kommer fra staten og er en del av den såkalte tiltakspakke 3 i forbindelse med koronakrisa. Rindal kommune har via fylkeskommunen fått tildelt ca 930.000 kr til sitt næringsfond til å støtte lokale bedrifter etter søknad. I tillegg kommer 100.000 kr som tilbakeføres til kommunen fra det regionale næringsfondet for Orkdalsregionen.

Hvem kan søke om støtte?
Tildelingskriteriene er satt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Midlene skal sette kommunene i stand til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial. Ordningen er landsdekkende. Midlene skal benyttes til bedriftsretta støtte og til andre næringsretta tiltak som kommunene mener er viktige for å motvirke negative virkninger av koronavirusutbruddet.

Målgruppa er først og fremst bedrifter, men også andre næringsaktører som tilrettelegger for og/eller gir støtte til næringsutvikling. Betydningen for arbeidsplasser, verdiskaping og økonomisk aktivitet skal vektlegges.

Kommunens prioritering
Formannskapet har vedtatt at midlene skal forvaltes i tråd med fylkeskommunens tildelingsbrev og «Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbruddet», og så langt det passer med gjeldende vedtekter for Rindal Utviklingsfond.

Kommunen tenker å gi særskilt høy prioritet til søknader fra reiseliv, opplevelsesnæring, handel, service og personlig tjenesteyting. I tillegg kommer sårbare nystarta firma og utsatte bedrifter i industrinæringa. Men alle som er påvirka av koronakrisa, kan søke. Bedrifter som har fått annen støtte knytta til koronakrisa, kan også søke, men får andre prioritet i denne tildelingsprosessen.

Hvilke støtteformål?
Søknaden må beskrive et konkret tiltak eller formål som kan skilles fra ordinær virksomhet i bedriften og som gjelder en avgrensa tidsperiode.

Tilskuddet skal ikke gå til å dekke ordinære driftskostnader. Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av prosjektets kapitalbehov, og det skal aldri overstige 75 prosent.

Maksimalt tilskudd er satt til 100.000 kr og nedre grense er 15.000 kr. Kommunen kan vurdere å fravike disse grensene i spesielle tilfeller.

Kommunen ser for seg følgende støtteformål:

  • Støtte til bedriftsutviklingstiltak som ledd i å utvikle bedriften. F.eks. opprette netthandel, ekstra markedsføring, opplæring og alternative/midlertidige driftskonsept
  • Støtte til små investeringer som ledd i å utvikle bedriften
  • ​Støtte for å unngå oppsigelser og opprettholde sysselsetting og verdiskaping
  • Kontantstøtte for vesentlig bortfall av omsetning, for søkere som ikke har kunnet få det fra andre ordninger (gjelder fortrinnsvis midlene fra Orkdalsregionen)

Hvordan søke støtte?
Alle lokale søkere må søke til Rindal kommune via portalen www.regionalforvaltning.no. Det er bare der en kan søke om slike midler fra næringsfondet. Alle kommuner er pålagt å benytte seg av denne løsninga.

Formannskapet behandler de innkomne søknadene etter innstilling fra rådmannen. 

Lenke til midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond.

Offentlighet
Opplysninger som oppgis i søknaden, vil i utgangspunktet være offentlige etter offentlighetsloven. Dersom du ønsker å oppgi opplysninger som kan være taushetsbelagte eller omtaler konkurransemessige forhold, anbefaler vi å laste disse opp i form av vedlegg til søknaden og samtidig be om at kommunen unntar opplysningene fra offentlighet. 

Utbetaling
Normalt utbetales tilskuddet når tiltaket er gjennomført, men det kan også utbetales etter hvert som mottakeren dokumenterer framdrift i tiltaket. Om det er nødvendig for å komme i gang, kan det utbetales et forskudd ved oppstarten av tiltaket. Tilskudd som er knytta til bortfall av omsetning på grunn av koronakrisa, kan utbetales raskt.

Kontaktinformasjon

Grete Elshaug
Næringsrådgiver - fagansvarlig
E-post
Mobil 915 19 679
Vibeke Langli
Ordfører
E-post
Mobil 952 31 338
Sivert Dombu
Plan- og utviklingssjef
E-post
Mobil 957 85 911