Koronamidler 2021

Hva slags midler er det?
Det er kommet midler fra staten til ei ny kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter. Formålet er å avhjelpe situasjonen for dem som er hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Tilskuddet til Rindal kommune er på kr 500.000.

Hvem kan søke om støtte?
Målgruppa er først og fremst bedrifter, men også andre aktører som driver med reiselivsutvikling.

Tildelingskriteriene er i stor grad foreslått fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Ordningen er landsdekkende. Midlene skal sette kommunene i stand til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial. Med andre ord motvirke negative virkninger av koronavirusutbruddet. Rindal kommune har lagt til et ekstra punkt knyttet til det å ansette arbeidsledig ungdom.

Kommunens prioritering
Følgende virksomhet vil bli prioritert her i Rindal:
- reiselivs- arrangements- og serveringsnæringene
- virksomheter som har måttet stenge ned pga. smitteverntiltak
- virksomheter som av ulike grunner faller utenfor kompensasjonsordningene
- virksomheter som er svært hardt rammet pga. covid 19
- sårbare nystarta firma 
- virksomheter som falt mellom "to stoler" og ikke fikk kompensasjon i fjor
- firma som tar inn arbeidsledig ungdom, først og fremst innen prioriterte næringer 

 

Men alle som er påvirka av koronakrisa, kan søke. 

Hvordan søke støtte?
Alle lokale søkere må søke til Rindal kommune via portalen www.regionalforvaltning.no. Det er bare der en kan søke om slike midler.

På side 1 i søknadsskjemaet finnes en hjelpetekst for sjølve utfyllinga. Denne får du fram ved å klikke på «Viktig info».

Søknader sendes oss senest 14. mai 2021. Det er lurt å være raskt ute. Formannskapet behandler de innkomne søknadene etter innstilling fra kommunedirektøren. Tildeling vil trolig skje i formannskapets møte 2. juni.

Hvilke støtteformål?
Kommunen ønsker i søknaden å få opplysninger om følgende:

  • Tapte inntekter pga. permitteringer
  • Annen tapt omsetning
  • Merutgifter pga. koronasituasjonen
  • Utgifter til utviklingstiltak for å bøte på situasjonen
  • Om virksomheten i tidsrommet etter 1. januar 2021 har ansatt tidligere arbeidsledige arbeidstakere under 30 år
  • Om virksomheten falt mellom "to stoler" og ikke fikk kompensasjon i fjor

Perioden for kompensasjon settes i første omgang fra 1. september 2020 og fram til 1. mai 2021. Virksomheter som falt mellom "to stoler" og ikke fikk kompensasjon i fjor, kan imidlertid søke for perioden fra mars 2020 og fram til mai 2021.

Maksimalt tilskudd er satt til 120.000 kr og nedre grense er 15.000 kr. 

I søknaden skal det også angis hvilken annen offentlig næringsstøtte («bagatellmessig støtte») bedriften har fått i løpet av de tre siste årene.

Offentlighet
Opplysninger som oppgis i søknaden, vil i utgangspunktet være offentlige etter offentlighetsloven. Dersom du ønsker å oppgi opplysninger som kan være taushetsbelagte eller omtaler konkurransemessige forhold, anbefaler vi å laste disse opp i form av vedlegg til søknaden og samtidig be om at kommunen unntar opplysningene fra offentlighet. 

Utbetaling
I dette tilfellet vil innvilgede tilskudd bli utbetalt raskt når det er gjort vedtak i saken.

Kontaktinformasjon

Grete Elshaug
Næringsrådgiver - fagansvarlig
E-post
Mobil 915 19 679
Sivert Dombu
Plan- og utviklingssjef
E-post
Mobil 957 85 911