Skogkultur

NMSK-tilskuddet er, sammen med skogfondsordningen, de viktigste virkemidlene kommunene har for å stimulere til økt verdiskaping i primærskogbruket. Investeringstiltak omfattes også av skogfond med skattefordel. 

Rindal kommune har fastsatt NMSK-tilskudd for skogkulturtiltak i 2024. 

Formålet med tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK), er at det ut fra regionale og lokale prioriteringer blir stimulert til økt verdiskaping i skogbruket, samtidig som miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner i skogen blir ivaretatt og videreutviklet. Det er et særlig fokus på at tilskuddene skal stimulere til utvikling av kvalitetsskog.

Tilskuddsforvaltningen av NMSK er hjemlet i forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket.