Integrering

Motto : «Du har ansvar for eget liv» skal være i fokus for at deltakerne skal føle at de mestrer dagliglivet og være en bidragsyter til lokalsamfunnet.

Det er viktig å ha fokus på kontakt med nærmiljøet gjennom arrangement, fritidsaktiviteter og på andre måter. Frivillige lag og organisasjoner er viktige samarbeidsfora.

Som nyankommet flyktning i Rindal har du rett og plikt til å delta i et introduksjonsprogram:

Introduksjonsporgrammet skal dekke deltakernes behov for grunnleggende kvalifisering.

I dette inngår:

  • Opplæring i norsk og samfunnsfag
  • Tiltak som forbereder til videre opplæring eller jobb
  • Økonomisk uavhengighet.

Introduksjonsprogrammet skal fremme en rask overgang til arbeid eller videre utdanning.

Deltakelse i introduksjonsprogrammet gir rett til introduksjonstønad. Stønaden utgjør to ganger folketrygdens grunnbeløp på årsbasis. Stønaden er skattepliktig, og ugyldig fravær medfører trekk i introduksjonsstønaden.