Ferie, permisjon og fravær

For fravær fra introduksjonsprogrammet tilsvarer i stor grad reglene som gjelder i arbeidslivet. Ett unntak er at du ikke kan være delvis sykemeldt. Når det gjelder regler for permisjon er det laget egne bestemmelser for deltakere på introduksjonsprogram som er annerledes enn reglene i arbeidslivet.

Hvis du er syk må du gi beskjed til kommunen, læreren eller stedet du har praksisplass så raskt som mulig om at du ikke kommer.

Ved gyldig fravær har du rett til å beholde introduksjonsstønaden. Hvis du ikke bruker egenmelding, og ikke kan dokumentere fravær med legeerklæring eller ikke har fått innvilget permisjon, vil du bli trukket i stønaden for de timene eller dagene du er borte. Det vil regnes som ugyldig eller ulegitimert fravær. Ugyldig fravær kan medføre at du mister retten til å delta i introduksjonsprogrammet og til å motta introduksjonsstønad.

Sykdom

På grunnlag av egenmelding eller legeerklæring kan du være borte fra introduksjonsprogrammet hvis sykdom eller skade hindrer deg fra å delta. Egenmelding bruker du gjennom å henvende deg skriftlig eller muntlig til kommunen, introduksjonssenteret, programrådgiveren eller læreren med beskjed om at du er syk.

  • Det er først når du har deltatt på introduksjonsprogrammet i 8 uker at du har rett til å bruke egenmelding. I de første 8 ukene må du ha legeerklæring hvis du ikke kan delta i programmet fordi du er syk.
  • Du har mulighet til å benytte egenmelding 4 ganger i løpet av en 12 måneders periode. Hver egenmelding kan vare inntil 3 dager.
  • Er du syk lengre enn tre dager må du ha legeerklæring. Det samme gjelder hvis du blir syk etter å ha brukt 4 egenmeldinger innenfor perioden.

Hvis du har ett eller to barn kan du være hjemme når barnet er sykt i inntil 10 dager i løpet av 12 måneder. Har du flere enn to barn har du rett til 15 dager fri fra deltakelse i programmet ved barns sykdom. Er du alene om omsorgen har du rett til 20 dager hvis du har ett eller to barn og 30 dager hvis du har flere barn. Disse rettighetene gjelder også hvis barnepasser er syk. Hvis fraværet er lengre enn 3 dager kan kommunen kreve at du dokumenterer barnets sykdom eller barnepassers sykdom med en legeerklæring.

 Søknad om permisjon

 Du kan søke kommunen om du kan få velferdspermisjon hvis du for eksempel skal til legen eller tannlegen, på jobbintervju eller annet. Du kan også søke om velferdspermisjon når barn begynner på skolen eller i barnehage, ved dødsfall i nær familie osv. Du må søke senest 2 uker før du skal ha permisjon. Nærmere informasjon om dette kan du få av din programrådgiver. På grunnlag av legeerklæring har du rett til å søke om permisjon fra introduksjonsprogrammet hvis du eller barnet ditt er langvarig syk. Du kan da få permisjon uten stønad i inntil et år. Hvis du skal ha barn gjelder spesielle regler for fri med stønad og permisjon uten stønad. Fedre har også rettigheter i forbindelse med fødsler. Programrådgiveren kan gi deg nødvendig informasjon.

Ferie og høytidsdager

Alle skal ha fri fra introduksjonsprogrammet lørdager og søndager.

Følgende dager er offentlige høytidsdager i Norge og da skal deltakere ha fri: 1. og 17. mai, 1. nyttårsdag, skjærtorsdag, langfredag, 2. påskedag, Kristi himmelfarstsdag, 2. pinsedag og 1. og 2. juledag.

Dersom du ikke tilhører Den norske kirke, har du rett til fri fra deltakelse i introduksjonsprogrammet med introduksjonsstønad i opptil to dager for hvert kalenderår i forbindelse med feiring eller markering av religiøse høytider. Du må da gi beskjed til kommunen 14 dager i forveien.