Psykisk helsetjeneste

Tjenesten skal bidra til å fremme psykisk helse, selvstendighet og evne til å mestre eget liv. Helsehjelpen skal også bidra til å forebygge forverring av psykiske vansker/lidelser, samt sikre pårørende støtte og veiledning.

Hva får du?

  • Kartleggingssamtale og vurdering av hjelpebehov
  • Individuelle samtaler og oppfølging
  • Primærkontakt
  • Veiledning, informasjon og hjelp til sykdomsforståelse og mestring
  • Utlån av lysterapilampe
  • Nettverksmøter/åpne samtaler                                                                           
  • Koordinering av tjenester
  • Ansvarsgruppe, individuell plan eller kriseplan ved behov

 

Hvem kan få tilbudet?

Målgruppen er hjemmeboende personer over 16 år med psykiske vansker/lidelser, krisereaksjoner og/eller andre psykososiale forhold som virker inn på evnen til å mestre hverdagen. Tjenesten kan unntaksvis gis til personer under 16 år (i ungdomsskolealder) etter faglig vurdering og henvisning fra helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Kriteriene for å få tjenesten er at du er bosatt eller har midlertidig opphold i Rindal kommune, og at du tilhører målgruppen og er villig til å ta imot hjelp. Rett til nødvendig hjelp fra kommunens helse- og omsorgstjeneste er hjemlet i Lov om pasient og brukerrettigheter § 2-1a.

Tjenesten er frivillig.

 

Søknadsfrist

Ingen søknadsfrist. Henvendelser/henvisninger behandles fortløpende i ukentlig inntaksmøte. Inntaksteamet består av ansatte i psykisk helsetjeneste og en representant fra forvaltningskontoret.

 

Slik søker du

Du kan selv ta kontakt, eller du kan bli henvist av fastlege/lege eller spesialisthelsetjenesten. Du må fylle ut et søknadsskjema med nødvendige opplysninger.

 

Hva skjer videre?

Som hovedregel skal alle tilbys inntakssamtale innen 3 uker etter at henvisning er behandlet i inntaksmøte. Inntakssamtalen(e) har som formål å avklare hva som er viktig for deg, hva du kan gjøre for å få det bedre, hvem som kan være til støtte for deg og hva psykisk helsetjeneste kan hjelpe deg med. Dersom det ikke lar seg gjøre å tilby inntakssamtale innen 3 uker, skal pasient og henviser varsles.

Etter inntakssamtalen(e) med kartlegging, blir videre forløp avtalt. Det fattes enkeltvedtak på tjenesteforløp med faste avtaler/oppfølging over en periode på mer enn 2 uker. Helsehjelpen skal være individuelt tilpasset ut fra faglige vurderinger og skal ta utgangspunkt i pasientens mål.

 

Hva koster det?

Psykisk helsetjeneste er gratis.

 

Informasjonsbrosjyre

Link til brosjyre. (PDF, 596 kB)

 

Klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket eller på utførelsen av helsehjelpen kan du klage til kommunen. Klagefrist på vedtak er 4 uker. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket eller helsehjelpen bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Hvis kommunen opprettholder sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

 

Vold og trusler i nære relasjoner

Link til prosedyre ved vold og trusler (PDF, 548 kB)

 

Lover, forskrifter og aktuelle linker

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Lov om pasient- og brukerrettigheter

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker

Lov om krisesenter 

Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne

Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer

Om psykisk helse

Om pårørende

Kontaktinformasjon

Jorunn Rye
Fagleder
E-post
Mobil 958 48 911
Bente Rindal Kvendset
Spesialvernepleier
E-post
Mobil 976 72 492

Åpningstider

Hverdager mellom 08.00 – 15.30

Adresse

Besøksadresse:
Sjukeheimsvegen 6

Postadresse: Rindal helsetun, Sjukeheimsvegen 6, 6657 Rindal