Rusarbeid og aktivitet

Rusarbeid og aktivitet er et frivillig tjenestetilbud som er organisert under psykisk helse- og rusarbeid. Kommunen har ruskonsulent i 50 % stilling. Tjenesten tilbyr forebyggende tiltak, behandling og rehabilitering. Vi har brukermedvirkning i fokus og målsetningen er å fremme økt livskvalitet, tilhørighet og evne til å mestre eget liv.

Tjenesten skal:

 • Forebygge utvikling av rusproblemer og avhengighet
 • Motivere til endring av skadelig rusmiddelbruk, være behjelpelig med å komme i behandling og gi støtte til å mestre rusfrihet.
 • Bidra til at mennesker med rusproblemer får en bedre hverdag, bedre helse og bosituasjon, meningsfull fritid, trygg økonomi og orden på skole, utdanning og jobb.

 

Hvem kan få tilbudet?

For å ha rett til tjenesten må du være bosatt eller ha midlertidig opphold i kommunen. Tjenestetilbudet er i hovedsak for innbyggere fra og med 8.klasse, som har et skadelig rusmiddelbruk eller står i fare for å utvikle rusproblemer.

Elever som har behov for å snakke med en voksen om tema de synes er vanskelig. Dette i samarbeid med skolen, kommunepsykolog og helsesykepleier.

 

Lokaliteter:

Rusarbeid og aktivitet har kontor på det gamle kommunehuset i 1.etasje i Rindal sentrum, i tillegg til på Rindal skole.

 

Hva får du?

 • støttesamtaler, råd og veiledning til enkeltpersoner
 • hjelp til å lage struktur i hverdagen og finne meningsfulle aktiviteter
 • opprettelse av ansvarsgruppe, utarbeiding av individuell plan (IP) eller mestringsplan ved behov
 • veiledning til samarbeidspartnere og arbeidsgivere
 • veiledning og oppfølging av pårørende (den du er bekymret for trenger ikke å være innskrevet i tjenesten)
 • oppfølging før, under og etter institusjonsopphold
 • boveiledning
 • LAR- oppfølging , se Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) - helsenorge.no
 • aktivitetstilbud/gruppetilbud og hjelp til å knytte kontakter til aktiviteter og organisasjoner i kommunen

 

Søknadsfrist

 • Det er ingen søknadsfrist. Henvisninger/henvendelser behandles fortløpende i ukentlig inntak -og fordelingsmøte.
 • Kom innom for en prat eller ta en telefon.
 • Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

 

Slik søker du

 • Hvis du har et rusproblem, eller er bekymret for noen som har et rusproblem, kan du ta direkte kontakt med ruskonsulent eller med andre ansatte i psykisk helse -og rusarbeid. Du kan og henvises av fastlege, spesialisthelsetjeneste eller andre offentlige instanser.
 • Du kan også sende oss utfylt søknadsskjema.
 • Søknadsskjema for  helse- og omsorgstjeneste (PDF, 133 kB) (PDF, 133 kB) I søknadsskjemaet beskriver du dine hjelpebehov og hvilke tjenester du mener du trenger.

 

Hva skjer videre?

Når vi mottar en henvisning eller blir kontaktet direkte, vil inntaksteamet for psykisk helse-og rusarbeid behandle henvendelsen i samarbeid med forvaltningskontoret. Du blir deretter kontaktet og får tilbud om time for kartleggingssamtale slik at tjenestetilbudet ditt kan planlegges. Sammen med deg vil vi forsøke å avklare hva som er viktig for deg, hva du selv kan gjøre for å få det bedre, hvem som kan være en støtte for deg og hva vi kan hjelpe deg med. Tilbudet vil være avhengig av hvor alvorlig situasjonen din er og hva som må til, for at du skal få det bedre.

 

Hva koster det?
Tjenesten er i hovedsak gratis. Ved deltakelse i enkelte gruppetilbud/aktiviteter kan det være egenandel. Dette blir opplyst i hvert enkelt tilfelle.


Klage                                                                                                                                                                              Du har rett til å klage på vedtak og på utførelse av tjenester. For tjenestetilbud som krever vedtak, vil Informasjon om klageadgang og klagefrist fremgå av vedtaket.

Kontaktinformasjon

Camilla Hyttebakk
Ruskonsulent
E-post
Telefon 480 51 516

Åpningstider

Mandag fra 0800-1200. 

Kontortid på Rindal skole mandager fra kl. 1200-1600.

Onsdag fra 0800-1530

Fredag i oddetallsuke 0800-1530

Adresse

Besøksadresse: Rindalsvegen 19

Postadresse: Rindal helsetun, Sjukeheimsvegen 6, 6657 Rindal