Rusarbeid og aktivitet

Rusarbeid og aktivitet er et frivillig tjenestetilbud som er organisert under psykisk helse- og rusarbeid.  Tjenesten tilbyr forebyggende tiltak, behandling og rehabilitering. Vi har brukermedvirkning i fokus og målsetningen er å fremme økt livskvalitet, tilhørighet og evne til å mestre eget liv.

Tjenesten skal:

 • Forebygge utvikling av rusproblemer og avhengighet
 • Motivere til endring av skadelig rusmiddelbruk, være behjelpelig med å komme i behandling og gi støtte til å mestre rusfrihet.
 • Bidra til at mennesker med rusproblemer får en bedre hverdag, bedre helse og bosituasjon, meningsfull fritid, trygg økonomi og orden på skole, utdanning og jobb.

Hvem kan få tilbudet?

For å ha rett til tjenesten må du være bosatt eller ha midlertidig opphold i kommunen. Tjenestetilbudet er i hovedsak for innbyggere fra og med 8.klasse, som har et skadelig rusmiddelbruk eller står i fare for å utvikle rusproblemer.

Elever som har behov for å snakke med en voksen om tema de synes er vanskelig. Dette i samarbeid med skolen, kommunepsykolog og helsesykepleier.

Lokaliteter:

Rusarbeid og aktivitet har kontor ved Rindal helsetun.

Hva får du?

 • støttesamtaler, råd og veiledning til enkeltpersoner
 • hjelp til å lage struktur i hverdagen og finne meningsfulle aktiviteter
 • opprettelse av ansvarsgruppe, utarbeiding av individuell plan (IP) eller mestringsplan ved behov
 • veiledning til samarbeidspartnere og arbeidsgivere
 • veiledning og oppfølging av pårørende (den du er bekymret for trenger ikke å være innskrevet i tjenesten)
 • oppfølging før, under og etter institusjonsopphold
 • boveiledning
 • LAR- oppfølging , se Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) - helsenorge.no
 • aktivitetstilbud/gruppetilbud og hjelp til å knytte kontakter til aktiviteter og organisasjoner i kommunen

Hva koster det?

Tjenesten er i hovedsak gratis. Ved deltakelse i enkelte gruppetilbud/aktiviteter kan det være egenandel. Dette blir opplyst i hvert enkelt tilfelle.

Behandling

Alle søknader behandles i henhold til gjeldene lov- og avtale verk.

Søk bo- og miljøtjenesten

Gå til søknadssiden