Langtidsopphold

Helsetunet gir helsefaglig pleie, omsorg og behandling til pasienter som ikke lenger kan motta tilsvarende tilbud i eget hjem.

Helsetunet har også egen skjermet enhet for demente. For å få langtidsopphold her, må demensdiagnose være stilt.

Hvem kan få tilbudet?

Langtidsopphold i sykehjem tildeles pasienter eller brukere med behov for oppfølging av medisinsk behandling, pleie og tilsyn som ikke krever sykehusinnleggelse men hvor hjelpebehovet er uforutsigbart og ikke kan tidfestes.

Ut over dette skal følgende vurderes:

  • kognitiv svikt bla. demens sykdom og hvor alvorlig denne er, der pasient/bruker ikke kan ta vare på seg selv eller være til fare for seg selv
  • alvorlig sykdom med behov for helsefaglig oppfølging hele døgnet
  • omsorg for døende der det er behov for helsefaglig oppfølging hele døgnet
  • pasientens eller brukerens evne til selv å tilkalle hjelp ved behov
  • pasient/bruker med sammensatt sykdom som har behov for helsefaglig tilsyn/oppfølging gjennom hele døgnet
  • pasient/bruker med hjelpebehov der nødvendig kompetanse og utstyr for å sikre helseoppfølging og behandlinger kun kan gis i sykehjem
  • psykisk helse som utløser behov for helsefaglig oppfølging hele døgnet
  • geografiske forhold gjør det uhensiktsmessig å gi tjenester der pasienten eller brukeren bor
  • alternative tjenestetilbud skal være prøvd ut først, slik som korttidsopphold i sykehjem, dag-/nattopphold, (hverdags)rehabiliteringstiltak, helse- og omsorgstjenester i hjemmet, dagtilbud, forebyggende tjenester, tilrettelegging av hjemmet eller omgivelsene, hjelpemidler, tekniske løsninger og velferdsteknologi, frivillig bistand fra nærstående og avlastning

Pasienter og brukere som har fått vedtak om at de er kvalifisert for langtidsopphold, men som med forsvarlig hjelp kan bo hjemme i påvente av plass på sykehjem, føres opp på kommunens vurderingsliste for langtidsopphold.

Søknadsfrist

Ingen frist for innlevering av søknader. Søknader om langtidsopphold blir behandlet på torsdager av Inntaksnemnda.

Behandling

Alle søknader behandles i henhold til gjeldene lov- og avtale verk.

Søk langtidsopphold

Gå til søknadssiden

Kontaktinformasjon

Langtidsavdelingen
Mobil 906 01 103
Skjermet avdeling for demente
Mobil 995 80 295
Ann Kristin Tørset
Ass. Helse- og omsorgsleder
E-post
Mobil 947 96 845

Adresse

Besøksadresse:
Sjukeheimsvegen 6

Postadresse: Rindal helsetun, Sjukeheimsvegen 6, 6657 Rindal