Støttekontakt

Støttekontakt er en kommunal tjeneste for personer som trenger hjelp til å få en aktiv fritid eller komme ut av en isolert tilværelse. Støttekontakten kan tilby sosialt samvær og følge til ulike typer fritidsaktiviteter. Innholdet i tjenesten tilpasses ønsker, behov og forutsetninger hos mottakeren.

Hva får du?

Du kan søke om å få støttekontakt hvis du trenger hjelp til å få en aktiv fritid eller komme ut av en isolert tilværelse på grunn av funksjonshemming, alder eller sosiale problemer.

Støttekontakten får godtgjørelse fra kommunen.

Støttekontakten kan komme på besøk hjemme, bli med på kafé, kino, idrettstilstelninger eller andre sosiale aktiviteter. Fritidstilbudet skal tilpasses dine ønsker, behov og forutsetninger.

 

Hvem kan få tilbudet?

Støttekontaktordningen gjelder for personer og familier som har behov for dette på grunn av funksjonshemming, alder eller sosiale problemer. Støttekontaktens viktigste oppgave er som regel å hjelpe den enkelte til en meningsfull fritid. Det kan være viktige tiltak i forhold til barn, unge og voksne med psykiske problemer, yngre og eldre funksjonshemmede, innvandrere som er ukjent med det norske samfunnet, familier med sammensatte problemer, rusmiddelmisbrukere mv (Porp.91 L (2010-2011).

 

Søknadsfrist

Ingen søknadsfrist

Kommunen vil i samarbeid med deg bestemme om du skal få støttekontakt eller eventuelt andre tjenester. Det er ditt eller familiens behov som er avgjørende.

Støttekontakten må undertegne taushetsplikt og levere politiattest.

 

Slik søker du

 

Hva koster det?

Det tas ikke egenbetaling for støttekontakt.

 

Klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på fire uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

 

Lover og forskrifter

Pasient- og bruker rettighetsloven § 2-1 a andre ledd jf.

Helse – og omsorgstjenesteloven jf. §3-2 1.ledd nr. 6b

 

 

Kontaktinformasjon

Hilde Henriksen
E-post
Telefon 906 00 358

Adresse

Besøksadresse:
Sjukeheimsvegen 6

Postadresse: Rindal helsetun, Sjukeheimsvegen 6, 6657 Rindal