Individuell plan

Dersom du har behov for langvarige og koordinerte sosial- og helsetjenester, har du rett til å få utarbeidet en individuell plan, forutsatt at du selv ønsker det.

Hvem kan få tilbudet?

Formålet med utarbeidelse av en individuell plan er å sikre at du:

  • får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud
  • får kartlagt dine mål, ressurser og behov for tjenester på ulike områder
  • får vurdert og koordinert tiltak som kan bidra til å dekke dine bistandsbehov
  • får bistand til å styrke samarbeidet mellom dem som gir deg hjelp, og eventuelt pårørende og andre samarbeidspartnere som for eksempel NAV, hjelpemiddelsentral, fastlege.

Det er en klar forutsetning at du som bruker skal medvirke når en slik plan lages.

Søknadsfrist

Det er ingen søknadsfrist. Søknaden blir behandlet av inntaksnemnda, som har møte på tirsdager.

Slik søker du

 

Hva skjer videre?

Søknad om individuell plan behandles fortløpende.

Dersom du allerede mottar tjenester fra kommunen, kan du anmode den som yter tjenesten om å lage en individuell plan.

Hva koster det?

Det tas ingen egenbetaling for individuell plan

Klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på fire uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Klagen sendes i første omgang til helse- og omsorgsavdelingen i Rindal kommunen, som tar saken til første instans. Dersom du ikke gis medhold i din klage vil klagen bli sendt videre til Fylkesmannen for endelig avgjørelse. 

Lover og forskrifter

 

Forskrifter

Kontaktinformasjon

Helse- og omsorgsavdelingen
Forvaltningskontoret
Mobil 906 00 358

Adresse

Besøksadresse:
Sjukeheimsvegen 6

Postadresse: Rindal helsetun, Sjukeheimsvegen 6, 6657 Rindal