Ergoterapi

«Hva er viktig for deg?»

Ergoterapeuten tilrettelegger for at personer i alle aldre og livsfaser med ulike funksjonsnedsettelser/begrensinger skal kunne ha et aktivt og mest mulig selvstendig liv i hverdagen. Ergoterapi fremmer mestring og helse gjennom aktivitet og jobber for at du skal få trygghet i din egen hverdag.

Dette innebærer

  • Kartlegging/funksjonsutredning av dine ferdigheter, muligheter og begrensninger i utførelsen av ulike hverdagslige aktiviteter.
  • Gi deg rådgivning, veiledning, trening og tilrettelegging i forhold til dine funksjoner og ferdigheter for å mestre de hverdagsaktivitetene du har problemer med å utføre. Samt gi forebyggende råd og tiltak. Gjelder i hjemmet, på barnehage, skole eller på arbeidsplassen.
  • Foreta en kartlegging av dine omgivelser, dette kan være bolig, arbeidsplass, barnehage, skole. Dette for å se hvilke områder i dine omgivelser som kan utbedres/tilrettelegges for å møte dine behov for å fungere selvstendig.
  • Har ansvar for søknader om tekniske hjelpemidler, herunder utprøvning, tilpasning, opplæring og oppfølging. Hjelpemidlene er til hjelp for deg og/eller anvendes for å tilrettelegge omgivelsene dine slik at du får en mer selvstendig hverdag.
  • Gi tilbud om hverdagsrehabilitering. Kartlegge, sette opp og koordinere en plan, samt evaluere resultatene av hverdagsrehabiliteringen.  Dette i en tverrfaglig gruppe med fysioterapeut, hjemmesykepleien og hjemmetrenere i samarbeid med deg.
  • Informasjon, råd og veiledning vedrørende boligutbedring/boligsaker (Husbanken, universell utforming).
  • Råd og veiledning til søknad om tilpasning av bil.
  • Informasjon og råd/veiledning i arbeids- og forflytningsteknikker, fallforebygging, ergonomisk leddbruk, håndtreningsgrupper.

 

Hvem kan benytte tjenesten

Barn med ulike funksjonsproblemer

Personer i alle aldre med akutt eller kronisk sykdom

Personer med funksjonshemming av fysisk eller psykisk art.

 

Pris

Tjenesten er gratis.