Individuell plan

Dersom du har behov for langvarige og koordinerte sosial- og helsetjenester, har du rett til å få utarbeidet en individuell plan, forutsatt at du selv ønsker det.

Hvem kan få tilbudet?

Formålet med utarbeidelse av en individuell plan er å sikre at du:

  • får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud
  • får kartlagt dine mål, ressurser og behov for tjenester på ulike områder
  • får vurdert og koordinert tiltak som kan bidra til å dekke dine bistandsbehov
  • får bistand til å styrke samarbeidet mellom dem som gir deg hjelp, og eventuelt pårørende og andre samarbeidspartnere som for eksempel NAV, hjelpemiddelsentral, fastlege.

Det er en klar forutsetning at du som bruker skal medvirke når en slik plan lages.

Søknad om individuell plan

Søknadsskjema

Dersom du allerede mottar tjenester fra kommunen, kan du anmode den som yter tjenesten om å lage en individuell plan.

Hva koster det?

Det tas ingen egenbetaling for individuell plan

Klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på fire uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Klagen sendes i første omgang til helse- og omsorgsavdelingen i Rindal kommunen, som tar saken til første instans. Dersom du ikke gis medhold i din klage vil klagen bli sendt videre til Fylkesmannen for endelig avgjørelse.  

Lover og forskrifter

Lov om barneverntjenester (barnevernloven) § 3-2a - plikt til å utarbeide individuell plan

Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykisk helsevernloven) § 4-1 Individuell plan

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) kap. 7 - Individuell plan, koordinator og koordinerende enhet

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 7-1 - Individuell plan

Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen kap. 4 Individuelle tjenester

Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven) § 2-5 Individuell plan

 

Forskrifter

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Forskrift om individuell plan i arbeids- og velferdsforvaltningen

 

Kontaktinformasjon

Lina Røen
Avdelingsleder bo- og miljøtjenesten
E-post
Mobil 913 96 803

Adresse

Besøksadresse:
Sjukeheimsvegen 6

Postadresse: Rindal helsetun, Sjukeheimsvegen 6, 6657 Rindal