Individuell plan

Dersom du har behov for langvarige og koordinerte sosial- og helsetjenester, har du rett til å få utarbeidet en individuell plan, forutsatt at du selv ønsker det.

Hvem kan få tilbudet?

Formålet med utarbeidelse av en individuell plan er å sikre at du:

  • får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud
  • får kartlagt dine mål, ressurser og behov for tjenester på ulike områder
  • får vurdert og koordinert tiltak som kan bidra til å dekke dine bistandsbehov
  • får bistand til å styrke samarbeidet mellom dem som gir deg hjelp, og eventuelt pårørende og andre samarbeidspartnere som for eksempel NAV, hjelpemiddelsentral, fastlege.

Det er en klar forutsetning at du som bruker skal medvirke når en slik plan lages.

Behandling

Alle søknader behandles i henhold til gjeldene lov- og avtale verk.

Søk individuell plan

Gå til søknadssiden

 

Lover og forskrifter

Lov om barneverntjenester (barnevernloven) § 3-2a - plikt til å utarbeide individuell plan

Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykisk helsevernloven) § 4-1 Individuell plan

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) kap. 7 - Individuell plan, koordinator og koordinerende enhet

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 7-1 - Individuell plan

Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen kap. 4 Individuelle tjenester

Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven) § 2-5 Individuell plan

Forskrifter

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Forskrift om individuell plan i arbeids- og velferdsforvaltningen

Artikkelliste