Avlastning i hjemmet

Avlastning er et tilbud for personer og familier som har et særlig tyngende omsorgsarbeid i hjemmet.

Avlastning i hjemmet har som mål å gi personer som har et særlig tyngende omsorgsarbeid regelmessig fritid og ferie, slik at de har muligheter til å opprettholde gode familierelasjoner og bevare sosialt nettverk.

 

Hvem kan få tilbudet?

Avlastning kan ytes til personer og familier som utøver et særlig tyngende omsorgsarbeid overfor funksjonshemmede barn, voksne med ulik funksjonshemming, eldre og kronisk syke.

Hvem kan være avlaster?

Avlastning kan utføres i private hjem av personer som har nært forhold til den omsorgstrengende, men som ikke bor i samme husholdning.

Søknadsfrist

Søknad om avlastning kan framsettes muntlig eller skriftlig av den som utøver tyngende omsorgsarbeid.
Før søknaden behandles, vil hjemmesykepleien ta et hjemmebesøk etter nærmer avtale med søker.

Det er ingen søknadsfrist. Søknadene behandles kontinuerlig.

Slik søker du

 

Hva skjer videre

Vedtak vil bli fattet på grunnlag av de opplysninger som foreligger. Skriftlig melding vil bli sendt ut i ettertid.

Hva koster det?

Tjenesten er gratis for den som mottar tilbudet.
Oppdraget avlønnes etter retningslinjer vedtatt i kommunen.

 

Lover og forskrifter

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) 

Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven)

Kontaktinformasjon

Forvaltningskontoret
Mobil 906 00 358

Adresse

Besøksadresse:
Sjukeheimsvegen 6

Postadresse: Rindal helsetun, Sjukeheimsvegen 6, 6657 Rindal