Varsel om oppstart av arbeid med områdereguleringsplan for Bjergin næringsområde

I medhold av Plan- og bygningsloven § 12-8 varsles oppstart av arbeid med områderegulering av Bjergin næringsområde i Rindal. Planforslaget utarbeides av Plankontoret på oppdrag fra Rindal kommune.

Planområdet ligger sør for Rindal sentrum, ned mot elva Rinda. Formålet med planarbeidet er å gi området en hensiktsmessig og oppdatert reguleringsplan, samt å legge til rette for utvidelse av eksisterende og etablering av ny næringsvirksomhet. Planavgrensninga er vist på dette kartet (PDF, 215 kB)


Planstatus

I kommuneplanens arealdel er det aktuelle området avsatt til næringsbebyggelse, LNFR-formål, boligformål, andre typer nærmere angitt bebyggelse og anlegg (motorsportbane og kommunalteknisk anlegg) og idrettsanlegg (travbane).

 

Området omfattes av tre gjeldende reguleringsplaner, som alle forutsettes erstattet av den nye reguleringsplanen:

  • Rindal sentrum – Grønlivegen – Rinna elv, vedtatt 1990
  • Øvre Bjergen, vedtatt 1995
  • Prestgardsslættet, vedtatt 1996

 

Det finnes også eksisterende nærings- og boligbebyggelse som så langt ikke har vært omfattet av reguleringsplaner, men som inngår i arealet som nå skal reguleres.


Utredningsbehehov

Det forutsettes at det ikke vil bli regulert utbyggingsformål på arealer der dette ikke er avklart i kommuneplanens arealdel, og kommunen har avgjort at det ikke stilles krav til konsekvensutredning. Det vil likevel bli gjort rede for konsekvenser for miljø i planbeskrivelsen. Det vil bli utarbeidet risiko- og sårbarhetsanalyse. 


Informasjonsmøte

Rindal kommune inviterer alle interesserte til et informasjonsmøte i forbindelse med oppstart av planarbeidet. Her vil det bli orientert om planprosessen, og det blir mulighet til å komme med innspill til rammene for planarbeidet. Møtet holdes i AttaNova i Rindalshuset tirsdag 5. september kl. 18.00.

Innspill til planarbeidet sendes innen 11. september til:
post@plankontoret.net eller
Plankontoret, Myrveien 1, 7391 Rennebu

Eventuelle spørsmål kan rettes til Rindal kommune v/Sivert Dombu, tlf. 957 85 911 eller Plankontoret v/ Leif Conradi Skorem, tlf. 72 42 81 67

 

 

 

Sist endret 04.07.2017 09:06
Fant du det du lette etter?