Høring om kommunal forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem

Rindal kommune sender på høring forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold.

I juli 2016 trådte § 3-2a i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester i kraft. Bestemmelsen pålegger alle kommuner å gi forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem, vedtak om plass på venteliste og hvordan kommunen skal følge opp pasienter eller brukere som venter på langtidsopphold.

Et sentralt mål for forskriften er mer forutsigbarhet, åpenhet og etterprøvbarhet, samt bedre tallgrunnlag og annet kunnskapsgrunnlag for planlegging og dimensjonering av heldøgns omsorgstilbud og av tjenestetilbudet for øvrig.

Forslag til forskrift er sendt ut til aktuelle høringsinstanser for uttale. Andre som måtte ønske det, kan komme med innspill til alle sider av forslaget. 

Høringssvar sendes som epost til post@rindal.kommune.no, eller i brev til Rindal kommune, Rindalsvegen 17, 6657 Rindal. Merk uttalelsen med saknummer 17/172.

Høringsfristen er 4. mai 2017.

Merk uttalelsen med saknummer 17/172.

Vedlegg:

Møtebok fra driftsstyret (PDF, 364 kB)

Kommunal forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem, kriterier og vurderingslister mm. (PDF, 371 kB)

Publisert av Tove Schei. Sist endret 28.03.2017 13:37
Fant du det du lette etter?