Kunngjøring av vedtatt områdereguleringsplan Sunna

Kommunestyret har i møte den 20. juni 2018, sak 028/18, vedtatt en områdereguleringsplan for et område mellom fylkesveg 65 og elva Sunna, rett vest for Rindal sentrum. Vedtaket er gjort i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12.

Plandokumentene finner du her:

Reguleringsplanen legger til rette for flere boliger og klargjør mer areal til næring/ forretning, i tråd med kommuneplanens arealdel fra 2013.

Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

Fristene gjelder fra 1. juli 2018.

Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

Rindal kommune, Rindalsvegen 17, 6657 Rindal

eller på e-post: post@rindal.kommune.no