Tjeneste kategorivisning
 

   
A
 -  Adressetildeling   
 
 -  Allemannsretten   
 
 -  Arealoverføring   
 
 -  Avkjørsel - privat avkjørsel fra offentlig vei   
 
 -  Avlastning   
 
 -  Avløp - offentlige avløpsanlegg   
 
 -  Avløserordningene i jordbruket   
   
B
 -  Bad og våtrom - bygge eller rehabilitere   
 
 -  Badeanlegg, bassengbad og badstu mv. - meldeplikt   
 
 -  Barnehageplass   
 
 -  Barnevernstjenesten (hjelpetiltak)   
 
 -  Barnevernstjenesten (melding)   
 
 -  Barselgrupper   
 
 -  Bebyggelsesplan - offentlig   
 
 -  Bebyggelsesplan - privat   
 
 -  Behandlingsreise til utlandet   
 
 -  Besøkshjem / Å være besøkshjem   
 
 -  Betaling for kommunale tjenester / innkreving av kommunale krav   
 
 -  Bibliotek   
 
 -  Biloppstillingsplass   
 
 -  Bolig - oppføring av ny bolig   
 
 -  Bostøtte   
 
 -  Brannvern og tilsyn   
 
 -  Brukermedvirkning i skolen   
 
 -  Brukerstyrt personlig assistanse   
 
 -  Bruksendring   
 
 -  Byggavfall - kildesortering   
 
 -  Bygge- og aktivitetsforbud langs offentlig veg - dispensasjon   
 
 -  Byggetiltak som ikke krever søknad og tillatelse   
   
D
 -  Dagmamma - godkjenning   
 
 -  Dagtilbud - aktivitetstilbud   
 
 -  Delingsforretning   
 
 -  Driveplikt på landbrukseiendom - søknad om fritak   
   
E
 -  Eiendomsskatt - betalingsutsettelse av skyldig eiendomsskatt   
 
 -  Eiendomsskatt - klage (overtakst) ved ilagt eiendomsskatt   
 
 -  Eiendomsskatt - krav om omtaksering av eiendom   
 
 -  Eiendomsskatt - nedsettelse og ettergivelse   
 
 -  Eierseksjonering/reseksjonering   
 
 -  Eldreomsorg - verdighetsgarantien   
 
 -  Ergoterapi   
 
 -  Etablererprøven for serveringsvirksomhet   
 
 -  Ettergivelse av skatt for umyndige formuende   
   
F
 -  Familiebarnehage - etablering og drift   
 
 -  Fasadeendring (mindre vesentlig)   
 
 -  Fasadeendring (vesentlig)   
 
 -  Fastlege   
 
 -  Feiing og tilsyn med fyringsanlegg   
 
 -  Fellingstillatelse   
 
 -  Forskuddsskatt - betaling og innkreving   
 
 -  Forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift - betaling og innkreving   
 
 -  Forstøtningsmur   
 
 -  Fosterhjem / Å være fosterhjem   
 
 -  Fradeling av eiendom   
 
 -  Frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet - godkjenning/melding   
 
 -  Fylling eller planering av terreng   
 
 -  Fyrverkeri - handel og oppbevaring   
 
 -  Fysioterapi   
   
G
 -  Gravferd   
 
 -  Gravplass   
 
 -  Grensejustering   
 
 -  Grunnskoleopplæring - retten til gratis opplæring   
 
 -  Grunnskoleopplæring for voksne   
   
H
 -  Helsestasjon   
 
 -  Helsestasjon for ungdom   
 
 -  Hjemmehjelp   
 
 -  Hjemmekompostering av matavfall   
 
 -  Hjemmesykepleie   
 
 -  Hjemmeundervisning   
   
I
 -  Individuell plan - koordinering av helse- og omsorgstjenester og/eller sosialtjenester   
 
 -  Informasjon fra skolen til ikke-samboende foreldre   
 
 -  Innbyggerforslag   
 
 -  Installasjoner   
   
J
 -  Jegerprøven   
   
K
 -  Karakterer - klageadgang   
 
 -  Kartforretning   
 
 -  Kommunal garanti for lån   
 
 -  Kommunal planlegging - medvirkning   
 
 -  Kommunalt lån (sosiallån)   
 
 -  Kommunalt næringsfond   
 
 -  Konfliktråd   
 
 -  Konsesjon og boplikt - landbrukseiendom   
 
 -  Krisesenter   
 
 -  Kristendom, religion, livssyn og etikk - melding om delvis fritak   
 
 -  Kunnskapsprøven - alkoholloven   
 
 -  Kvalifiseringsprogram   
   
L
 -  Landbrukseiendom - deling   
 
 -  Ledsagerbevis for funksjonshemmede   
 
 -  Legevakt   
 
 -  Leirskoleopphold   
 
 -  Leksehjelp i grunnskolen   
 
 -  Levegg   
   
M
 -  Matombringing   
 
 -  Matrikkel - retting   
 
 -  Midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket   
 
 -  Midlertidig botilbud   
 
 -  Miljøplan i jordbruket   
 
 -  Mindre byggetiltak på bebygd eiendom   
 
 -  Mobbing - mottiltak   
 
 -  Motorferdsel i utmark og vassdrag   
 
 -  Musikk- og kulturskole - opptak   
   
N
 -  Nabovarsel - byggesak   
 
 -  Nedgravde oljetanker   
 
 -  Nydyrking av arealer til jordbruksformål   
   
O
 -  Omsorgsbolig   
 
 -  Omsorgslønn   
 
 -  Omsorgsovertakelse av et barn   
 
 -  Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for utlendinger   
 
 -  Oppmålingsforretning   
 
 -  Ordensreglement i grunnskolen   
   
P
 -  Parkeringstillatelse for forflytningshemmede   
 
 -  Pasient- og brukerombudet   
 
 -  Permisjon fra grunnskoleopplæring   
 
 -  PP-tjenesten   
 
 -  Produksjonstilskudd i jordbruket   
 
 -  Psykiske helsetjenester   
 
 -  Publisering av saksdokumenter på Internett   
   
R
 -  Reguleringsplan - offentlig   
 
 -  Reguleringsplan - privat   
 
 -  Reguleringsplan - rett til å fremme forslag   
 
 -  Reklameskilt langs vei   
 
 -  Restskatt - betaling og innkreving   
 
 -  Retten til tolk i helsetjenesten   
 
 -  Rusmiddelavhengige - tiltak   
   
S
 -  Salgsbevilling for alkohol   
 
 -  Sammenslåing av matrikkelenheter (eiendommer)   
 
 -  Selvbygger   
 
 -  Separasjon og skilsmisse   
 
 -  Serveringsbevilling   
 
 -  Skatteattest   
 
 -  Skilt og reklame - montering   
 
 -  Skjenkebevilling   
 
 -  Skjenkebevilling - ambulerende / for en enkelt anledning   
 
 -  Skogfond   
 
 -  Skolefritidsordning (SFO)   
 
 -  Skolefritidsordning (SFO) - søknad om redusert betaling   
 
 -  Skolehelsetjeneste   
 
 -  Skolemiljøet   
 
 -  Skoleskyss   
 
 -  Skolestart   
 
 -  Skoletilhørighet   
 
 -  Skriftlig sidemål - fritak fra opplæring eller vurdering med karakter   
 
 -  Sosialtjenester for innsatte i fengsel   
 
 -  Spesialundervisning   
 
 -  Spesialundervisning for voksne på grunnskolens område   
 
 -  Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)   
 
 -  Språkopplæring - særskilt for minoritetsspråklige elever   
 
 -  Startlån bolig   
 
 -  Støttekontakt   
 
 -  Svangerskapsomsorg   
 
 -  Sykehjem - avlastningsopphold   
 
 -  Sykehjem - korttidsopphold   
 
 -  Sykehjem - langtidsopphold   
   
T
 -  Tannhelsetjeneste   
 
 -  Tekniske hjelpemidler - utlån   
 
 -  Tidligpensjon for jordbrukere   
 
 -  Tilskudd til tilpasning av bolig   
 
 -  Trygghetsalarm   
 
 -  Tuberkuloseundersøkelse   
   
U
 -  Ulykkesforsikring for elever   
 
 -  Utepeis - frittliggende   
 
 -  Uthus   
 
 -  Utslippstillatelse   
   
V
 -  Vaksine   
 
 -  Vald - godkjenning   
 
 -  Valg til kommunestyret og fylkestinget   
 
 -  Vann og avløp - abonnementsvilkår   
 
 -  Vannforsyning - drikkevann   
 
 -  Vegg (ikke-bærende)   
 
 -  Veivedlikehold   
 
 -  Vergemål   
 
 -  Videregående opplæring for voksne   
   
Ø
 -  Økologisk landbruk - direkte tilskudd   
 
 -  Økonomisk rådgivning   
 
 -  Økonomisk sosialhjelp   
    
Fant du det du lette etter?