Utlysing av nye løyver for ervervsmessig transport med snøscooter

I henhold til Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5a, utlyses det 12 ervervsløyver for snøscooter i Rindal for perioden 01.01.2024 – 30.09.2027. Søknadsfristen er satt til 4.12.2023. 

Kommunestyret vil i sitt møte 14. desember vedta nye retningslinjer for motorferdsel i utmark. Ordninga med ervervsløyver for snøscooter (å kjøre for andre mot betaling) ser ut til å fortsette som tidligere. Inntil nye løyver for ervervsmessig transport blir tildelt for kommende fireårsperiode, gjelder løyver tildelt i 2020, med varighet til 31.12.2023.  

Alle som ønsker å få tildelt slikt løyve for kommende fireårsperiode, må søke, også de som har hatt løyve tidligere. Tildelinga vil skje før jul.

Søknadsskjema er tilgjengelig på kommunens hjemmeside.

For spørsmål eller mer orientering rundt ordninga ta kontakt med kommunen ved Ola Myklegard Aarnes, tlf 95 11 85 90.