Tilskudd til sommerjobb for ungdom

Rindal kommune kan i år søke fylkeskommunen om tilskudd til sommerjobb for åtte ungdommer. Fire av disse kan være hos kommunen sjøl og fire i det lokale næringslivet. Kommunen samarbeider med lokale bedrifter om å finne sommerjobber.

Bakgrunnen for tilskuddordninga er et ønske om at ungdom skal bli kjent med arbeidslivet – med de plikter og det ansvar som følger - og at ungdom skal se mulighetene for ei framtid og yrkeskarriere i hjemkommune og hjemfylke.

Bedrifter i Rindal som ønsker å benytte seg av ordninga, må melde fra om det til kommunen så snart som mulig og seinest innen onsdag 20. april.

Det kan gis tilskudd på 7.000 kr per ungdom som får sommerjobb. Tilskuddet er beregnet til å dekke ca. ei ukelønn. Det forutsettes at arbeidsgiveren betaler for resterende uker og at det blir minst tre uker til sammen. Kommunen administrerer ordninga, videreformidler tilskuddet fra fylkeskommunen og formidler regnskap og rapporter fra bedriftene til fylkeskommunen innen 31. august.

Hvilke jobber gis det støtte til?

Sommerjobbene må være innenfor prioriterte områder i strategien Regional strategi for verdiskaping i Trøndelag 2022-2025:

 • Bioøkonomi. For eksempel reindrift, jordbruk, skogbruk, havbruk, fiskeri og næringsmiddelindustri.
 • Opplevelser. For eksempel reiseliv (overnatting/mat), opplevelsesnæringer, museer, markedsføring og formidling.
 • Teknologi. Sommerjobber som gir ungdom innsikt i framtidsrettet teknologi – for eksempel innenfor digital transformasjon/IKT, det grønne skiftet og sirkulærøkonomi.

Retningslinjer

 1. Ordninga gjelder for ungdom mellom 15 og 20 år – dvs. årskullene 2002-2007.
 2. Sommerjobbene skal ha minst tre ukers varighet og avvikles i perioden juni/juli/august. (Ei arbeidsuke = 25 - 37,5 timer).
 3. Det gis ett tilskudd på 7000 kr per ungdom som får sommerjobb. Arbeidsgiver, eller ev. andre bidragsytere, betaler for resterende uker.
 4. Kommunen skal gjøre ordninga kjent hos lokalt næringsliv.
 5. Hver kommune kan søke om inntil 8 tilskudd.
 6. De unge skal ha arbeidsavtale og lønnes etter tariff eller mer.
 7. Bedrifter som får tilskudd, skal ikke ha permitterte.
 8. Utlysinga skal gjøres kjent for relevante bedrifter i kommunen.
 9. Arbeidsgivere som synliggjør netto vekst i antall sommerjobber for ungdom prioriteres.

Interesserte bedrifter må innen 20. april sende en epost til e-post med «Sommerjobb 2022» i tittelfeltet og følgende opplysninger:

 • Navn på bedriften
 • Kontaktperson med telefonnummer og epostadresse
 • Antall ukelønner det søkes om
 • Hvilke arbeidsoppgaver som skal utføres
 • Hvilket av de prioriterte områdene i fylkeskommunens strategi det er den enkelte sommerjobben faller innenfor

Søkere får svar innen 16. mai. Utbetaling av tilskudd skjer etter 31. august når sommerjobbene er avsluttet og fylkeskommunen har mottatt rapport fra kommunen. Bedriftene må rapportere om antall timer den enkelte har jobbet, lønn, samt arbeidsgivers erfaringer.

Fylkeskommunens utlysing

Kontaktinformasjon

Sivert Dombu
Plan- og utviklingssjef
E-post
Mobil 95 78 59 11