Rindal kommune blir pilot i Bygdevekstavtale

Rindal kommune har i tett samarbeid med Holtålen kommune søkt om og blitt valgt ut i en nasjonal pilot for å utvikle bygdevekstavtaler. Dette er en helt ny ordning som gjennomføres med støtte og finansiering fra Kommunal- og distriktsdepartementet.

Stortingsrepresentant Heidi Greni (Sp) t.h. kunngjorde torsdag 24 nov tildelinga av pilot for bygdevekstavtale for f.v. Per Langeng, varaordfører i Holtålen, Vibeke Langli, ordfører i Rindal og Arve Hitterdal, ordfører i Holtålen.

 

 

 

- Eg gler meg til å sjå kva kommunane får til saman - og med staten som partnar, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) i ei pressemelding. - Pilot-kommunane som no er vald ut, har spanande tankar kring utviklinga av eigne lokalsamfunn. Eg gler meg til å sjå resultata av det vidare arbeidet, og kva løysningar kommunane kjem med.

Hele 85 kommuner kjempet om å få tildelt midler til å utarbeide slike avtaler, og Rindal og Holtålen er svært fornøyde med å ha nådd opp i en tøff konkurranse mot andre gode kandidater. Trøndelag har fått to av pilotene, og den andre her i fylket er de fire kommunene i Indre Namdal.

Det overordnede målet for bygdevekstavtalene er å bidra til bosetting, tilgang på kompetent arbeidskraft og framtidsrettet næringsutvikling i de minst sentrale delene av Distrikts-Norge.

- I Rindal henger dette tett sammen med iverksetting av mange tiltak i utviklingsplanen «Rindal inn i framtida», som nylig er vedtatt av kommunestyret etter en omfattende lokal prosess, sier en glad ordfører Vibeke Langli.  - Viktige tiltak i vår plan er ulike former for organisert tilflyttingsarbeid, særlig retta mot unge kvinner, lokalt samarbeid om boligutvikling, markedsføring og omdømmebygging.

I arbeidet med «Rindal inn i framtida» har Holtålen kommune vært en viktig samarbeidspartner, bygd på lokalt utviklingsarbeid som tidligere er gjennomført der.

- Gjennom dette samarbeidet fant vi fort ut at Holtålen er en kommune som er svært lik Rindal både i innbyggerantall, aldersfordeling og forventa folketallsutvikling. Det ble derfor helt naturlig for oss å samarbeide med Holtålen om å søke på pilotprosjektet, sier Langli.

Nå vil kommune raskt få på plass en felles styringsstruktur for å samordne arbeidet. De forventer en tett og løpende kontakt med Statsforvalteren i Trøndelag og Trøndelag fylkeskommune, og vil så snart som mulig tilsette hver sin dedikerte prosjektleder. Kommunene skal utarbeide utkast til samarbeidsavtaler med ulike statsetater, og deretter skal de forhandle om innholdet med staten. Avtalene skal etter planen tre i kraft fra 2024.