Oppstart for arbeid med ny reguleringsplan for Tørsetmarka Vest

I henhold til plan- og bygningslovens §12-8 kunngjøres herved at det er igangsatt arbeid med reguleringsplan på ovennevnte område.

Det planlegges for nye hyttetomter. Det kan bli aktuelt å flytte samt justere på enkelte tomter og veier som i dag er regulert, men ikke bebygd. Avgrensningen av området er vist på kartutsnittet nedenfor her. Planavgrensningen kan bli noe justert under planprosessen. Planene utløser ikke krav om konsekvensutredning.

Merknader og evt. spørsmål til det igangsatte planarbeidet kan rettes til:

On arkitekter og ingeniører AS
Orkdalsveien 82, 7300 Orkanger
post@on-as.no
Tlf. 72484020,

innen 25.05.22