Ny boligpolitisk plan for Rindal

Bilde: Aktiv Eiendomsmegling

Kommunestyret har nylig vedtatt en ny boligpolitisk plan for Rindal. Planen legger grunnlaget for et helhetlig boligarbeid. For å kunne løse alle boligutfordringene framover, ønsker kommunen å samarbeide både med private aktører (byggebransjen, bank, frivillige organisasjoner mfl) og med dagens og framtidas innbyggere.

Til å lede det videre arbeidet er det oppnevnt ei gruppe med ordføreren og ansatte fra ulike enheter i kommunen. Sanna Kaupang Sørum er utpekt som koordinator for denne gruppa.

Et av de første tiltaka vil være å arrangere en lokal konferanse for alle interesserte allerede høsten 2018, om boligbehov og boligutvikling i Rindal fram mot 2030. Et hovedspørsmål der vil bli hvordan vi kan etablere et bredt samarbeid omkring videre tiltak.

Seinere kommer ei lokal spørreundersøkelse blant folk i aldersgruppa 65+, for å avdekke bosituasjonen i dag, preferanser for framtida og hvilke boligbehov bygda faktisk står overfor. Kommunen vil også ta initiativ til en kampanje sammen med lokalbanken, utbyggere og andre relevante aktører for å presentere og markedsføre pakker med tomt, boligløsning og finansiering. Dette gjelder særlig for Seljebrekka, men andre tomter kan også være aktuelle.

Planen angir måltall om bygging av 20 eneboliger og 15 leiligheter i privat regi i den kommende femårsperioden. Kommunen vil på ulike måter bidra til å gjøre dette mulig, blant anna gjennom å formidle finansiering fra Husbanken.

Kommunen vil på si side forsøke å selge noen av sine utleieboliger, helst til dem som bor der. Noen spesielt dårlige boliger kan bli revet eller oppgradert.

Gjennom rådgivning, tilskott og lån ønsker kommunen å bidra til at flere husholdninger får tilpasset bolig slik at de kan bli boende hjemme så lenge som mulig. Dette er et tilbud som allerede finnes.

Kommunen vil også tilby boveiledning, andre boligsosiale tiltak og lån/tilskott for folk med ulike utfordringer og boligbehov.

Hele planen finner du her (PDF, 732 kB)