Lån og tilskudd til bolig

Startlån, tilskudd til etablering og tilskudd til tilpasning av bolig.
Rindal kommune har tatt opp lån i Husbanken for videre utlån i form av startlån. Kommunen har også tilgjengelige tilskuddsmidler fra Husbanken, både til å skaffe seg bolig og til å utbedre egen bolig.

Startlån

Startlån er ei behovsprøvd låneordning som skal bidra til at husstander som ikke uten videre får vanlig banklån, får hjelp til å skaffe seg en nøktern, god bolig. Startlånet kan gis ved kjøp, bygging, refinansering eller utbedring av bolig.

Målgruppa er barnefamilier, enslige forsørgere, funksjonshemmede, flyktninger og andre husstander med boligutfordringer.

Søkerne må kunne dokumentere at inntekta er tilstrekkelig til å klare fremtidige betalingsforpliktelser. Nedbetalingstida kan være lang, og det kan også avtales en avdragsfri periode.

Nærmere opplysninger og søknadsskjema finner du på Husbankens sider.
 

Tilskudd til tilpasning av bolig

Har du behov for å tilpasse boligen din? Da kan du søke kommunen om tilskudd både til enkle tiltak for å bedre tilkomsten til boligen og til større ombygginger for å tilrettelegge boligen. Ordninga gjelder både leid og eid bolig. På den måten kan du fortsette å bo der, sjøl om du har nedsatt funksjonsevne eller kan komme til å få det snart. Denne ordninga passer spesielt godt for dem som heller vil bo heime enn flytte til omsorgsbolig.

Tilskuddet avhenger av hvor omfattende tiltaka er. Det er vanligvis begrensa til 40.000 kroner, men kan i noen tilfeller være høyere. Kommunen foretar ei behovsprøving opp mot husstandens inntekt og formue.

Ei tverrfaglig gruppe under ledelse av kommunens ergoterapeut kan komme på besøk, hjelpe til med grunnlaget for søknaden og kartlegge om det kan være behov for andre hjelpemidler i tillegg til sjølve boligtilpasninga.

Det er også mulig å søke om tilskudd til å engasjere fagfolk til å utrede og prosjektere ombygging.

Nærmere opplysninger og søknadsskjema finner du på Husbankens sider.

 

Boligtilskudd til etablering

Folk som har vansker med å skaffe seg egen bolig, kan få tilskudd det, gjerne i kombinasjon med startlån. Det legges vekt på hva som er boligbehovet og på at den vanskelige økonomiske situasjonen er av varig karakter.

Om du leier bolig, kan du med disse ordningene kanskje bli i stand til å kjøpe boligen du leier. Kommunen er sjøl interessert i å selge til noen av sine leietakere.

Nærmere opplysninger og søknadsskjema finner du på Husbankens sider.

Nils Ole Evjen svarer på spørsmål om kjøp av leid kommunal bolig.