Invitasjon til kveldsmøte om kommuneplanens samfunnsdel

Attanova, Rindalshuset, onsdag 24. oktober kl 19.00.

Der ønsker vi å få mange innspill til utkastet til plandokument som nå er ute på høring med høringsfrist 1. november.

Mer opplysninger om høringa og sjølve høringsdokumentet

Kommuneplanens samfunnsdel tar stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier både for bygda Rindal og for Rindal kommune som organisasjon.

Den viktigste delen av planen forteller om hva kommunen skal sette i verk av tiltak for å møte ulike utfordringer i bygda. Denne delen er vedlagt her som et utdrag.

Alle er velkomne til å delta på møtet. Vi sender en særskilt invitasjon til flere lag og organisasjoner fordi vi gjerne vil ha med folk fra ledelsen hos hver enkelt av dem.

Nedenfor stiller vi noen utvalgte spørsmål om planforslaget som alle kan svare på ved å sende inn sine svar direkte fra nettsida her.

Tilbakemelding planforslag

Det er usikkert hvordan folketallet i Rindal vil utvikle seg i tida framover. Befolkningsgrunnlaget har vesentlig betydning for hva slags tjenestetilbud, nærings- og aktivitetstilbud som kan tilbys.


Det er stort sett bra å være ung i Rindal. Ungdommene er mer fornøyd med foreldrene, vennene, skolen, nærmiljøet, helsa si og deltar på organiserte fritidsaktiviteter enn landsgjennomsnittet. Gjennomføringsgraden i videregående opplæring er også høy. Men vi veit at det ikke er så mange tilbud til unge utenom det organisasjonene tilbyr.

Næringslivet i Rindal kan oppleves som sårbart. Det er krevende å holde tritt med den økende konkurransen, og det kan være vanskelig å få tak i personer med tilstrekkelig kompetanse og som blir værende i bygda.

Overføring av Rindal fra Møre og Romsdal til Trøndelag krever mange praktiske tilpasninger og en ekstra innsats for å bli godt integrert der. Dette gjelder både for kommuneorganisasjonen og alle andre i bygda.

Felt merket med * må fylles ut