Invitasjon til å søke om tilskudd til trafikksikkerhetstiltak for 2023

Trafikksikkerhetsarbeidet her i landet er tufta på samarbeid. Lokalt trafikksikkerhetsarbeid er en svært viktig del av arbeidet for økt trafikksikkerhet. Fylkeskommunen vil stimulere det lokale arbeidet gjennom ei tilskuddsordning.

• Tilskuddsordninga retter seg mot lokalt trafikksikkerhetsarbeid i regi av kommuner, frivillige organisasjoner, interessegrupper og andre lokale aktører.
• Det kan søkes om tilskudd til trafikantrettede tiltak som for eksempel kampanjer, informasjonstiltak og holdningsskapende arbeid. Det kan også gis tilskudd til mindre tiltak på privat og kommunalt vegnett.
• Som en hovedregel er øvre grense for tildeling av tilskudd 200.000 kr.

Ved utvelgelsen vil det blir lagt vekt på at tiltaka er basert på samordna innsats fra flere aktører, at de er retta mot barn og ungdom og at det er innenfor en radius på 2 km fra en grunnskole.

For å søke fylkeskommunen om tilskudd til trafikksikkerhetstiltak i 2023, benytter du denne lenken til elektronisk søknadsskjema.

Fullstendig utlysingstekst finner du her: Invitasjon til å søke om tilskudd til trafikksikkerhet for 2023 (PDF, 286 kB)

Søknadsfristen er 1. november 2022. Nils Ole Evjen i kommunen kan gi nærmere opplysninger.