Høring om mål og retningslinjer for forvaltning av hjortevilt 2025-2030

Rindal kommune sender nå på høring et utkast til nye reviderte kommunale mål og retningslinjer for forvaltning av hjortevilt, for kommunene Rindal, Orkland og Rennebu for perioden 2025-2030.

Likelydende høringsbrev er også sendt ut i kommunene Rennebu og Orkland.

Høringsbrevet er sendt direkte til Rindal bondelag, leder i Rindal Storviltvald, leder i Rindal skogeierlag, Rindal jeger og fiskeforening, grunneierlag, nabokommuner og Trøndelag fylkeskommune. Alle andre kan også uttale seg om utkastet.

Høringsfristen er 2. juni 2024.

Høringssvar sendes til kommunen, gjerne på epost, post@rindal.kommune.no

Etter høringsfristen blir det først en behandling i driftsutvalget før sluttvedtak i kommunestyret.

Høring om mål og retningslinjer for forvaltning av hjortevilt 2025-2030 (PDF, 2 MB)

Utkastet tar utgangspunkt i retningslinjene for 2019-2024. Denne høringen gjelder bare for bestandsmål for hjortevilt. Bestandsmålene har som hensikt å legge overordnede føringer for forvaltningen av hjorteviltet, i motsetning til bestandsplanene, hvor forvaltning og tildeling av kvoter foregår på et mer detaljert nivå. Bestandsplanene med tilhørende kvoter vil bli behandlet særskilt i den enkelte kommune.