Folkehelsa i Rindal

Hvordan fordeler helsa seg blant innbyggerne i Rindal? 

Folkehelseloven pålegger kommunene ansvar for å ha oversikt over innbyggernes helsetilstand og de positive og negative faktorene som kan påvirke helsen. En god skriftlig oversikt er en forutsetning for at kommunen skal kunne beskrive de lokale utfordringene og ressursene som finnes for å kunne planlegge og iverksette tiltak for å fremme en god helse! Et treffsikkert folkehelsearbeid skal også gjøre at innbyggerne skal ha et best mulig grunnlag og være bedre rustet til å gjøre gode valg i sin hverdag.

Forskriften om folkehelse, smittevernloven, forskrift om miljørettet helsevern og forskrift om kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten setter også krav til kommunenes arbeide med folkehelseoversikten.

Arbeidet med helseoversiktsdokumentet ble iverksatt i januar 2018. Oversikten baseres på:

  • Opplysninger som gjøres tilgjengelig fra statlige helsemyndigheter og fra fylkeskommunen, herunder statistikk, undersøkelser og årsrapporter.
  • Kunnskap fra de kommunale enhetene.
  • Kunnskap om faktorer og utviklingstrekk i miljø og lokalsamfunn som kan ha innvirkning på befolkningens helse.
  • Kunnskap fra ulike lokale råd og utvalg og innbyggere i Rindal kommune. Det er gjennomført medvirkningssamtaler våren 2018 med ungdomsskoleelever og ungdomsrådet i Rindal, Rindal næringsforum, pensjonistlaget og rådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Oversiktsdokumentet er delt inn i 6 hovedkapitler som omtaler og analyserer ulike sider av folkehelsa i Rindal.  Fremst i hvert kapittel er alle ressursene og utfordringene som er avdekket i hvert underkapittel fremhevet, de er ikke satt opp i noen prioritert rekkefølge basert på viktighet.

Det siste kapittelet beskriver veien videre i bruken av folkehelseoversiktsdokumentet og de neste prosessene med prioriteringer av folkehelseutfordringene, utvelgelse, utarbeiding og iverksetting av tiltak samt evaluering av tiltakene som har blitt gjennomført. Overgangen til Trøndelag fylke og Trøndelagsmodellen blir også beskrevet i dette kapittelet.

Forankring

Folkehelsearbeidet skal også være integrert og forankret i kommunens planverk og på politisk nivå. Arbeidet med det lovpålagte oversiktsdokumentet over folkehelsa i Rindal i 2018 har vært samkjørt med revideringen av kommuneplanens samfunnsdel, og blitt anvendt som et grunnlagsdokument for både folkehelseperspektivet og planverket i samfunnsdelen.

Folkehelseoversiktsdokumentet 2018 for Rindal ble behandlet i kommunestyret 21.11.18.