Eiendomsskatt


KOMMUNENS BEHANDLING TIL NÅ OG PROSESSEN VIDERE:

Kommunestyret gjorde i desember 2014 blant annet følgende vedtak:
Kommunestyret – som en del av vedtaket vedrørende økonomiplanen – vedtar å utvide eiendomsskattegrunnlaget fra og med 2016 til å omfatte alle eiendommer i kommunen.
Kommunestyret kommer tilbake til en sak med mer detaljer og avklaringer vedrørende dette i sitt første møte i 2015.

Kommunestyret har gjort følgende vedtak:
Kommunestyret gjør følgende avklaringer vedrørende arbeidet/prosjektet med utvidelse av eiendomsskattegrunnlaget fra «verker og bruk» til alle eiendommer i kommunen – Eiendomsskatteloven §3, bokstav a :

- Dagens valgte sakkyndig nemnd: 

   Marvin Røen er leder, tlf 414 70 561
   Nestleder er Rune Løfald
   Mette Skjølsvold Aasen, medl.
   (Eiendomsskatteloven, § 8 A-3.)


- Dagens valgte klagenemnd er:

  Ola Børset er leder, tlf 913 10 808
  Sivert Granmo, nestleder
  Ragnhild Stavne Bolme
  Ingvild Krogh Helgetun

Vedlagte Eiendomsskattevedtekter (PDF, 213 kB) vedtas.
Alle eiendommer blir gjenstand for takst – også de eiendommer som har en takstverdi fra tidligere(verker og bruk)
Det presiseres at boligeiendommer også takseres og at formuesgrunnlaget ikke benyttes.
Kommunestyret forventer at det fremmes sak senere med forslag til hvilke eiendommer som fritas fra eiendomsskatt.

Kommunestyret har ingen innvendinger mot opplegget/framdriften som administrasjonen og Eiendomsskatteutvalget har lagt opp til og som er gjengitt i saksframlegget under «GROV PLAN FOR Å FÅ EN VISS OVERSIKT OVER ARBEIDET/PROSJEKTET.»

Fra april kom sakkyndig nemnd i funksjon, og de har hatt flere møter for å avklare flere forhold/områder av arbeidet som må gjøres i løpet av 2015.
Blant annet har de (etter en anbudsrunde) leid inn ESKAN(konsulent- og takseringsfirma) for å bistå seg i arbeidet.

I juni 2015 vil det bli lagt ut et informasjonsskriv (PDF, 353 kB) som gir informasjon om saken.
Dette skrivet sendes også alle hjemmelshavere med eiendom i Rindal.
 

FRITAK for eiendomsskatt:

Kommunestyret gjorde i august 2015 følgene vedtak om eiendommer som er fritatt for eiendomsskatt i Rindal:

"Kommunestyret gir følgende eiendommer fritak for eiendomsskatt – ref Eiendomsskatteloven § 7:
- Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten.
- Bygning som har historisk verde.
- Rindalshallen

Rådmannen gis fullmakt til å avgjøre i tvilstilfeller."

Ønskes mer informasjon om kommunal eiendomsskatt, finner du det på skatteetaten.no

KONTAKTOPPLYSNINGER:

Om du har spørsmål og/eller innspill til besiktigelsen eller andre spørsmål vedrørende eiendomsskatten – ta gjerne kontakt med oss på epost eiendomsskatt@rindal.kommune.no
eller økonomisjef Bjarne Nordlund, tlf 71664711/91821065 eller epost bjarne.nordlund@rindal.kommune.no.
Du kan også sende brev til Rindal kommune, Rindalsvegen 17, 6657 RINDAL.

Merk gjerne alle henvendelser med gards- og bruksnummer for din eiendom.

 

Sist endret 27.02.2017 14:13
Fant du det du lette etter?